19793. lajstromszámú szabadalom • Gyorsgőzfejlesztésű gőzmótor

Megjelent 1900. évi november hó 22-én. MAGY. gjg KIi\. SZABADALMI j||||f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19793. szám. V/d/1. OSZTÁLY. Gyors gőzfejlesztésű gőzmótor. REIBALDI GIULIO ÉS MAZZA CARLO MÉRNÖKÖK RÓMÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 november hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát egy könnyű, főkép motorkocsik számára alkalmas, gyors gőzfejlesztésű gőzmótor képezi. A mellékelt rajzokban : 1. ábra a mótor egyik kiviteli alakjának fölűlnézete, 2. ábra oldalnézete, 3—7. ábrák részletek, 8. ábra a gőzfejlesztő függélyes met­szete. A mótor két egymás mellett elrendezett kapcsolt (a) és (b) hengerrel bír, melyek közül (a) a magasnyomású, (b) pedig az alacsony nyomású gőzhengert képezi. A magas nyomású hengernél a gőzelosztást két önálló (cl) és (c2) tolattyú végzi, me­lyek a 3., 5. és 6. ábrákban részletben van­nak íőltüntetve, a hol az 5. ábra a 3. ábra vízszintes hosszmetszete, míg a 6. ábra an­nak függélyes keresztmetszetét tünteti föl. E két tolattyú mindegyike csak beömlő- és kiömlő-nyílással bír. A mi az alacsony nyo­mású hengerhez való gőzvezetést illeti, ez tekintve, hogy ez csak a már a magas nyomású hengerben elhasznált gőzt érté­kesíti, közönséges gőzelosztószerkezettel van ellátva. A motorral két (dl és d2) szívó-és nyomó-szivattyú áll kapcsolatban, melyek­nek dugattyúját egy (e) exczentertárcsa működteti. Kazán gyanánt két sor, egymástól füg­getlen, vékonyfalú, (A Al) fémkigyócsőből álló gőzfejlesztő szolgál. (8. ábra.) Ezen kigyócsövek kúposán tekergőznek egymásra és az így előálló üreges kúpban a tüzelő­szerkezet van elrendezve. A mint a 8. áb­rán látható, a csövek, miután legalsó pont­jukra, azaz a (D) rostélyhoz érkeztek, ugyanazon rendben csigavonal alakban új­ból fölfelé tekergőznek, úgy hogy a lefelé haladó részekben fejlesztő gyanánt, míg a fölfelé haladó részükben túlhevítő gyanánt szerepelnek. A gőz (B) és (Bl)-nél áramlik ki és jut a magas nyomású henger tolattyú­jához. Az egész fejlesztőt egy vasbádog­henger veszi körül (1. és 8. ábra), melybe alúl egy hamúszekrény közvetítésével az. (f) légszivattyú csöve torkolik. A bádoghenger fölső nyitott torkolatához egy második vala­mivel nagyobb átmérőjű henger csatlako­zik, mely födél gyanánt szolgál, úgy azon­ban, hogy köröskörül egy gyűrűalakú köz maradjon, melyen keresztül a füstgázok el­távozhassanak. A födél az (E) tölcsér tor­kolata számára, melyen keresztül a tüzelő­anyag a tüztérbe hull, közepén nyílás­sal bír. A gőzfejlesztővel egy (f) fúvó vagy egy­szerű szívókészülék áll kapcsolatban, melyet két (gl) és (g2) kúpos szíjtárcsa hajt. Ezen

Next

/
Thumbnails
Contents