19779. lajstromszámú szabadalom • Parkett kefélő, ill. fényesítőgép

Mejcleíeiil 1900. évi november lió 23-án. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19779. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Parkett-kefélő-, illetőleg fényesítő gép. MOLNÁR SÁNDOR GÉPLAKATOS ÉS VILLANYSZERELŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát képező gép a szobák parkettjének kefélésére, illetőleg fényesítésére szolgál és mint ilyen az e czélra alkalmazott szolgaszemélyzetet lehe­tőleg kímélni van hivatva. A gép lényegé­ben egy alkalmas áttétel segélyével kéz­zel forgatott vízszintes kefekorongból áll, mely súlyok által a szükségnek megfele­lően megterhelhető. A mellékelt rajz ezen parkettkefélő, il­letőleg fényesítő gép egyik kiviteli alakját tünteti föl, és pedig: 1. ábra a gép függélyes metszete, rész­ben oldalnézete; 2. ábra fölülnézetének egy részlete. A mint a rajzból is látható, a gép leg­lényegesebb alkatrészét az (a) kefekorong képezi, mely sörtével födött köralakú fa­tárcsából áll. Ezen fatárcsá néhány csavar segélyével egy szintén köralakú (b) vas­lapra van erősítve, mely egy függélyes (c) tengely végére van ékelve. A (c) tengely másik végére egy (d) kúpfogaskerék van erősítve, mellyel a ferdén ágyazott (e) ten­gely (f) fogaskereke áll kapcsolatban. Az (e) tengely, mely a jelen kiviteli alaknál a reá ékelt (g) kézi forgattyú segélyével közvetlenül forgattatik, alsó végén a (c) tengely megtámasztására szolgáló (h) áll­ványrészbe, fölül pedig egy kétágú (i) lábba van foroghatóan ágyazva. A (h) áll­ványrész harangalakú és a (c) tengely föl­vételére megfelelő hüvellyel bír. Ezen hü­vely egyik oldalon az (e) tengely számára talpcsapágy gyanánt van kiképezve, míg biz­tosabb ágyazás czéljából ezen (e) tengely még a (h) állványrész egy (j) nyúlványa által is alá van támasztva. A harangalakú (h) állványrész fölül peremmel bír, hogy a kefekorong megterhelésére szolgáló súlyok róla le ne csúszhassanak. Alsó részén ezen (h) állványrész (k) nyúlványokkal van el­látva, melyekbe az alátámasztásra szolgáló megfelelő számú (1) görgők vannak forgat­hatóan ágyazva. Az (1) görgők az (a) kefe­koronggal fölszerelt (b) vaslap körben futó (m) sínjére támaszkodnak. Az (e) tengely, mint már említettük, fölső részén az (i) lábba van ágyazva, mely alsó részén kétfelé ágazik és egy-egy gum­mival bevont kis (n) görgőben végződik, mellyel a parkettre lesz állítva. Ezen (i) láb fölső csapágyrészéhez egy (o) cső van erősítve, melyet a gép kezelője forgatás, vagy a kefe ide-oda tologatása alkalmá­val másik kezével megfog.

Next

/
Thumbnails
Contents