19743. lajstromszámú szabadalom • Újítás fonográfokon

Megjelent. 1900. évi november hó 20-án. MAGY. j|| KIR. SZABADALMI Tfiw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19743. szám. vil/j. OSZTÁLY. Újítás fonográfokon. MADALER NÁNDOR TECHNIKUS ÉS ÖZV. GROSZ ADOLFNÉ MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 deczember hó 9-ike. Az eddig létező különböző hangreprodu- | káló berendezések, úgy mint fonográfok és gramofonok stb. hátránya, hogy azok viaszhengerekkel bírnak, melyek könnyen romlanak, előállításuk költséges és kompli­kált, azonkívül a hanghullám-másolatok tisztasága és hangvisszaadó erélye sem oly megbízható mint a tárcsáknál, melyeket ed­dig csak gramofonoknál használtak. Mint­hogy azonban e tárcsákkal a laikus közön­ség maga nem készíthet hangfölvételeket, ezen egyébként kitűnő szerkezetű és gya­korlati szempontból kiválóan alkalmas gra­mofon széleskörű elterjedésnek és közked­veltségnek nem örvend. Jelen találmány tárgya hivatva van, hogy a hátrányokat megszüntesse főleg az által, hogy különleges szerkezete folytán a fölvé­telnél függélyes irányú hullámreczézést ka­punk, és lehetővé tegye, hogy bárki előis­meretek és képzettség nélkül viasztárcsá­kon hangfölvételeket készíthessen. Ezután ezen viasztárcsa vagy erről készült sokszo­rosítások ugyanolyan tisztaságban és hang­eréllyel megfelelő membrán alkalmazásával a hangokat reprodukálják. A szekrényben elzárható készülék szer­kezete igen egyszerű, mivel a hajtómű kerete egy- darabban vau öntve. A hang fölvétele egy e czélra külön előállított pre­parált viaszlemezen történik, mely galvano­plasztikai úton lemásolható és az így kapott negatív segélyével a hangfölvételek czellu­loidra, kemény gummira stb. sajtolás útján vagy más módon tetszés szerinti számban másolható. A találmány tárgyát képező fonográf azonkívül több rendbeli szerkezeti újítások­kal bír, melyek alantiakban le vannak írva. Mellékelt rajz 1. ábrája a fából készült szekrénybe zárt készülék függőleges hosszmetszetét, 2. ábrája fölűlnézetét, 3. és 4. ábrája a membrán vezetésére szol­gáló berendezés oldalnézetét és fölűlnézetét, 5. és 6. ábrája a membrán kétféle kivi­teli alakjának metszetét mutatja, 7. ábrája a membrán oly kiviteli alakja, mely az ismeretes vízszintes hullámreczé­zéssel ellátott fonográf-tárcsák hangvissza­adására alkalmas. Szerkezete a következő: A (b) szekrényben elhelyezendő megfe­lelő alakú és egy darabban öntött (a) keret­ben a hajtómű tengelyei vannak közpon­tosán ágyazva és vezetve. A készülék meg­indítására és hajtására (c) tekercsrúgó szol­gál, melynek egyik vége a (d) forgattyúval

Next

/
Thumbnails
Contents