19702. lajstromszámú szabadalom • Ólomzárakhoz való fogó

Megjelent 1900. évi november lió líi-áu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19702. szám, XVI/d. OSZTÁLY. Ólomzárhoz való fogó. RAUCHENBERGER NÁNDOR GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 21-ike Jelen találmány tárgyát egy új ólomzár és ehhez való bélyegző képezik, a melyek egyszerűségük, czélszerűségük és olcsóságuk által tilnnek ki és leplombázott tárgy nyi­tását az ólomzár megsérülése nélkül semmi esetre meg nem engedik. Egyszerű szerkezetük és olcsóságuk foly­tán ezen ólomzárak különféle tárgyak plom­bázására előnnyel használhatók. A találmány tárgya az ide mellékelt rajz­ban van föltüntetve és pedig: la. ábra az olómzár nyitott állapotban, lb. ábra ugyanaz zárva, 1c. ábra metszet az lb ábra (x—x) vonala mentén, 2a. ábra az ólomzár más kiviteli alakja nyitott állapotban, 2b. ábra ugyanaz zárva, 3. ábra a plombázó szerszám részben met­szetben. Az (la), (lb) és (le) ábrákban látható ólomzár az által tűnik ki, hogy segélyével a tárgyak plombázása zsineg nélkül történ­hetik. A zárást két tányéralakú (q s) lap léte­síti, a melyek egy (r) híd által vannak egy­mással összekötve és a melyek egyike (q) fölálló karimával bír. Az ólomzár a plombá­zandó tárgyon keresztül lesz húzva, ezután a két (q) és (s) lap az (r) híd meghaj­lítása által egymásra fektettetik és a (q) lapnak fölálló (t) karimája egy fogó által (3. ábra) az (s) lap szélére hajlíttatik. Az ólomzárnak megsérülése nélkül való nyitása ezen lezárási módnál nem lehetséges. A 2a. és 2b. ábrákban vázolt ólomzár szintén két tányéralakú (a b) lapból áll, a melyek egy rövid (c) híd által állanak összeköttetésben. A tányéralakú (a) lap föl­álló karimával és ebben (d dl) kivágásokkal bír, hogy a plombázásra alkalmazott zsineg átmehessen rajta. A plombázás úgy megy végbe, hogy a zsineget a plombázandó tár­gyon áthúzzuk, azután egy görccsel látjuk el és ezen görcsöt az (a) lap központos mélyedésébe befektetjük; végre a (b) lapot a (c) híd meghajlítása által az (a) lapra fektetjük és az (a) lap fölálló karimáját egy a (3. ábrában) vázolt fogóval a (b) lap szé­lére hajlítjuk. Az ólomzár ily módon le van zárva és nyitása annak, vagy a zsinegnek sérülése nélkül nem lehetséges. A 3. ábrában látható bélyegző két (1 la) fogókarból áll, a melyek közül az egyik egy mozogható (2) bélyegzővel bír, a mely egy (6) rúgó által állandóan lefelé nyomatik. A másik (la) kar egy (4) orral van el­látva, a mely a fogó zárásánál, (2) bélyegzőt

Next

/
Thumbnails
Contents