19698. lajstromszámú szabadalom • Hengermű

Megelent 1DOO. évi november hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19698. szám. XII/e. OSZTÁLY. Hengermű. KATONA LAJOS VASGYÁRI MÉRNÖK RESICZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó ÍO-ike. Az eddigi hengerműveknél az összes ka­liberek, akár egy hengerpáron vannak el­rendezve, akár több, egymással kényszer­mozgásúlag összekötött hengerpáron van­nak elosztva, egyszerre hajtatnak. Mint­hogy azonban rendszerint egyszerre csak egy kaliber dolgozik, a többi kaliberek ha­szon nélküli üres járata folytán lényeges munkaveszteség létesül, mely különösen reverzáló műveken igen nagy. Ezen munkaveszteség elkerülésére a je­len szabadalom értelmében minden egyes kaliber külön hengerpárokon van elren­dezve és minden egyes kaliber hajtása kü­lön történik. Nagyobb hengerműveknél ajánlatos min­den egyes hengerpár részére egy külön mo­tort, pl. egy elektromotort elrendezni, me­lyet csak akkor hozunk működésbe, ha a hengerlendő darabot épen a hozzátartozó kaliberen vezetjük át, mialatt az összes többi nem működő kaliberek motorai ki vannak kapcsolva. Kisebb kaliberű hengerműveknél ezen el­rendezés transzmisszió hajtással is létesít­hető, a mennyiben az egyes hengerpáro­kat, pl. szíjhajtás segélyével egy transz­misszió tengellyel kötjük össze, a midőn a nem működő kaliberek szíja laza tárcsá­kon fut és mindig csak a működő hen­! gerpár szíját kapcsoljuk be. Ily módon mindig csak az épen működő kaliber fog hajtatni, míg a többi kaliberek nyugalomban vannak, miáltal az eddigi hen­gerművekhez képest lényeges hajtóerő meg­takarítást érünk el. A mellékelt rajzon egy ily hajtásra al­kalmas hengermű egy hengerpárja elől- és oldalnézetben van föltüntetve. Az (i) hengertengelyek (a b) csapágyai egy-egy (c d) tartón vannak rögzítve. A hengerpár mindegyik oldalán elrendezett (c d) tartók mindegyike két (e) csavarral van összekötve, úgy hogy az alsó és fölső tar­tók távolsága a tartók alatt és fölött el­rendezett (f) csavaranyákkal beállítható és rögzíthető. A hengerek pontos beállítására illetve a fölső csapágy emelésére (g) ékek szolgálnak, melyek ,a két csapágy közé vannak helyezve. A (c c és d d) tartók ezenkívül (k kés 1 1) merevítőkkel vannak összekötve, úgy hogy a fölső és alsó tartók egy-egy me­rev keretet képeznek. Az (i) henger tengelyek közvetlenül vagy áttétel segélyével motorok vagy transz­misszió által hajtatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents