19683. lajstromszámú szabadalom • Ívadogató készülék gyorssajtókhoz, simító és hornyoló gépekhez s hasonlókhoz

Megjelent 384!)()(). évi november hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19688. szám. JX/e. OSZTÁLY. Ivadogató készülék gyorssajtókhoz, simító- és hornyológépekhez s hasonlókhoz. KOENIG ALBERT KÖNYVNYOMDATULAJDONOS GUBENBEN. Pótszabadalom a 16841. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 április hó 21-ike. Jelen találmány a 16841. számú szaba­dalommal védett, gyorssajtókhoz, simító- és hornyoló-gépekhez való ivadogató készüléken eszközölt javításokat tartalmaz. Az említett ivadogató nem működik föl­tétlenül a szükséges pontossággal. Sok eset­ben egyszerre több ívet tol előre. Továbbá a dörzsszerkezet működését megszüntető berendezés elektromos áram-fogyasztása a hosszantartó áramzárás következtében teteme­sebb, úgy hogy ennél csak a dynamoelek­tromos gépek által gerjesztett áramot lehet fölhasználni. Már egyédül ez is kizárja a fönt említett ivadogató berendezést az álta­lános használatból. A jelen találmány tárgyát képező javí­tások czélja az említett összes hátrányok megszüntetése. A mellékelt rajzlapokon példa gyanánt a javításoknak több kiviteli módo­zata van föltüntetve. A találmány lényege abban áll, hogy a legföiső ívet eltoló dörzsberendezés, műkö­désének megszűnte után az ívről fölemel­tetik és helyette a szintén állandóan körben futó dörzsgörgő hajlik az ívekre, miközben egyidejűleg egy az összes föntmaradó íveket az ütközőn szilárdan tartó berendezés jön működésbe. A mellékelt rajzlapokon az 1. és 3. ábra oldalnézet és részben hossz­metszet, a 2. ábra az új ivadogató egy kiviteli alak­jának fölülnézete, melynél a dörzsszerke­zetet nyugalmi állapotba hozó elektromos berendezés is föl van tüntetve, a 4. ábra sematikus oldalnézet, az 5. ábra sematikus fölülnézete egy kiviteli alaknak, melynél a dörzsberendezést nyu­galomba helyező berendezést légnyomás működteti, a 6. ábra oly kiviteli alak sematikus nézete, melynél a dörzsberendezést nyugalomba hozó hatást mechanikai eszközök létesítik, a 7. ábra a dörzsberendezést nyugalomba hozó szerkezet 1—3. ábrákban föltüntetett kiviteli alakjának hosszmetszete, a 8., 9. és 10. ábra az előbbinek egy to­vábbi kiviteli alakja hosszmetszetben, három különböző munkaállás mellett, a 11. ábra homloknézet, a 12. ábra a dörzsberendezés egy példakép bemutatott kiviteli alakjának hosszmetszete. A dörzsberendezés a találmány szerint (cí) könyökemeltyűkből áll, melyek egy a (b) tengelyre forgathatóan szerelt (17) tár­csán, annak kerületéhez közel elrendezett (72) csapok körül kilenghetnek és melyek­nek az ívekkel nem érintkező karja egy

Next

/
Thumbnails
Contents