19618. lajstromszámú szabadalom • Készülék pezsgő italoknak közönséges szifónpalaczkokban való rögtönös előállítására

Megjelent 1900. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LETRAS 19618. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Készülék pezsgőitaloknak közönséges szifónpalaczkokban való rögtönös előállítására. DELBECCHI HECTOR TECHNIKUS TURINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 deczember hó 9-ike A jelen találmány tárgyát oly készülék képezi, melyet pezsgő italoknak folyékony szénsav segélyével való rögtönös előállítása czéljából a közönséges szifónpalaczkokra erősíthetünk. A nagy nyomás alatt álló fo lyékony szénsav aczélhüvelyekbe van zárva, melyek a palaczkra eltávolíthatóan fölerő­síthető készülékben vannak elrendezve. A jelen találmány tárgyát képező készü­lék a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van bemutatva, a hol is a ké­szülék metszetben és a (C) szifónfej (D) ki­folyási csövéről, melyre az fölerősíthető, le­szerelten van föltüntetve. A készülék lényegében a (D) kifolyási cső (Y) csavarmeneteire fölcsavarható (A) szeleptestből és egy ez utóbbival összecsa­varható, kibővített (B) kupakból áll, mely utóbbi a folyékony szénsavval megtöltött (L) aczélhüvely fölvételére szolgál. Az ürös (A) szeleptest az aczélból vagy más aczélozott fémből készült, az (P) nyí­lással közlekedő (H) hosszcsatornával bíró, (E) tűvel van ellátva, a hol is az (F) nyí­lás tartja fönn a közlekedést a (D) kifolyási cső és a szénsavtartály között. A kaucsuk­ból vagy más ruganyos anyagból készült (G) tömítő gyűrű a készülék ürös részét az az (L) hüvely nyaka felé elzárja. A készülék használatánál először is az (A) szeleptestet a gázzal telítendő folyadé­kot tartalmazó palaczk (D) csövére csava­roljuk. Erre az (L) hüvelyt a (B) kupakba helyez­zük és ezt egy-két menettel rácsavaroljuk az (A) szeleptestre. Ezután az (S) emeltyű lenyomásával a szifónfej szelepét megnyit­juk és egyidejűleg a (B) kupakot egészen fölcsavaroljuk az (A) szeleptestre, minek kö­vetkeztében az (E) tű az (L) hüvely dugó­jába hajtatik. A szénsav ekkor a (H) csator­nán, az (F) nyíláson és a (D) csövön át a palaczkba áramolhat. Mihelyt a folyadék telítve van gázzal, elbocsátjuk az (S) "emeltyűt, mire a szelep elzáratik és a készülék a palaczkról eltá­volítható. A jelen találmány tárgyát képező készü­lék előnyei az eddig ismert, a palaczkra állandóan reáerősített készülékekkel szem­ben a következők: 1. Egyetlen készülék segélyével tetszőle­ges számú palaczknak tartalmát gyorsan telíthetjük. 2. A közönséges palaczkokat könnyeb­ben lehet kezelni és azokból könyebben lehet a folyadékot kiüríteni, mintha azokra a készülék állandóan föl volna erősítve.

Next

/
Thumbnails
Contents