19589. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hús, különösen hulladékhús konzerválására

Megjelent lí)00. övi október liő 29-én. MAGY. m KIR. SZABADALMI jglH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19589. .szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás hús, különösen hulladékhús konzerválására. LARSEN JENS FREDER1K OLAF IGAZGATÓ KOPENHÁGÁBAN. A szab idalom bejelentésének napja 1900 május hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát egy, hús de kü­lönösen hulladékhús konzerválására szolgáló eljárás képezi és a következőkből áll: Sertés- vagy egyéb húst vagy ezek hulla­dékát.])!. fejet, lábat, szivet vagy más részeket 100 106° C. hőmérsékletnél oly puhára fő­zünk, hogy a csontok könnyen legyenek eltá­volíthatók. A főzést legczélszerűbben sziták­ban eszközöljük, a melyek a főzőüstben lóg­nak és egyr kiemelőszerkezettel kivehetők. Míg a csontokat különválasztjuk a fölös zsír és enyv lefolyik. Az így kezelt hús ezután vízáthatlan papirba tétetik, a melynek alakja lehetőleg a konzervdoboz alakjának feleljen meg, és ezután mielőtt még lénye­gesen lehűlne, bádogból vagy más alkalmas anyagból készült dobozba helyezzük. Ha a hús a csontok stb. eltávolítása alkalmával nagyon kihűlt, a csirák elpusztításához szük­séges hőmérsékletet újból előállítjuk, a mennyiben a szitát a főzőüstbe újból belé­helyezzük. A hús ekkor, miután lehetőleg magas hőmérséklet mellett lett a dobozba helyezve, présben, a mely pl. ékek, csavarok vagy hasonlók által egymás felé mozgatott két tökéből állhat, a melyek egyike a dobo­zok számának és nagyságának megfelelő emelkedéseket tartalmaz, erősen össze lesz préselve és ezen állapotban egy fagyasztó térbe hozatik. A préselést oly módon is eszközölhetjük, hogy több dobozt vagy hü­velyt- a melyek alsó részei a következők nyílásaiba illenek, egymásra helyezünk és így egyszerre egy vagy több sorozat dobozt préselünk. A hús, mely a főzés után többé vagy kevésbbé puha és részben kocsonyaszerű tömeget alkot, a fagyasztási proczesszussal kapcsolt nyomás által keménnyé és szívóssá válik és a befejezett fagyasztás után czél­szerűen a hús fölszínéig nyúló födéllel lesz letakarva és e födél a dobozhoz forrasztva vagy más módon légmentessé téve. E mellett rendszerint a födél alá még egy lap víz­hatlan papirt is helyezünk. A hús fölengedése alkalmával ismét ki­tágul és aránylag nagy nyomás keletkezik a dobozban, a mely mellett bomlási gázok nem egy könnyen keletkezhetnek, ha ez a megelőző, részben főzés, részben fagyasztás által létesített sterilizálás következtében egyáltalában lehetséges volna és a hús megtartja friss ízét és természetes zamatját. Megjegyzendő, hogy jelen eljárásnál sót nem kell alkalmazni és ezért nagyértékű hajók és expedicziók fölszerelésénél mivel a sótalan vagy főzésnél csak normálisan besózott hús élvezete nem idéz elő skorbutot-

Next

/
Thumbnails
Contents