19586. lajstromszámú szabadalom • Burgonya sajtolására vagy összezúzására szolgáló eljárás és készülék

Megjelent. 1900. évi október hó 29-én. MAGY. üia SZABADALMI fiSl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19586. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Burgonya sajtolására vagy összezuzására szolgáló eljárás és készülék. KRAUSS LAJOS GYÁROS SCHWARZENBERGREN. A szabadalom bejelentésének napja 1900. évi junius hó 2-ika. Jelen találmány tárgya burgonya és más i összekapcsolt (a és b) emeltyűkarból, me­hasonló termény sajtolására vagy összezú- J lyek közül az alsó (a) karnak belső vége zására szolgáló eljárásra és készülékre vo- i (c) gyűrűvé van kiképezve és ezen gyűrűre natkozik, mely eljárás mellett az illető ter- j (d) rostalemez van illesztve, míg a fölső mény vagy gyümölcs húsa lisztté vagy j (b) emeltyűkar egy az említett (d) rosta­péppé alakítható, a nélkül, hogy az illető j lemezre illeszkedő (f) sajtoló lappal bír. A terményt, pl. a jelen esetben a burgo-. j ketté vágott burgonyák vagy hasonlók met­nyát, előzetesen meg kellene hámozni. A : szési föliiletükkel (d) rostalapra fektettet­burgonya összeaprítására vagy zúzására ed- j nek és erre (a b) emeltyűkarok hasonló mó­dig alkalmazott sajtóknál, zúzóknál vagy I don, mint pl. ez a csipőfogóknál történik, reszelőgépeknél a burgonyát előzetesen ' összeszoríttatnak s ennek következtében a mindig meg kellett hámozni s ezen idő- ! fél burgonyák (d) rostalemez és (f) sajtoló rabló hosszadalmas munka a jelen eljárás lap között szétzúzatnak, (c) gyűrűben egy és készülék segélyével teljesen kiküszöböl- vagy több (g) keresztborda rendezhető el, tetik. azon czélból, hogy a (d) rostalemez a ki-Az eljárás abban áll, hogy a burgonyát hajlásban megakadályoztassák. A burgo­ketté vágjuk és a metszési fölülettel egy nyák husa (d) rostalemezen való átsajto­rostalemezre fektetvén, kisajtoljuk. Eköz- lása közben fölapróztatik s ezen állapotban ben a burgonya husa a rostalemezen át- egy alul elhelyezett tartányban fölfogható, sajtoltatik s így péppé alakíttatik, míg a míg a burgonyák héja visszamarad a (d) burgonya-héjat a rostalemez visszatartja rostalemez fölületén, mivel ezen nem ha-és így az utóbbi önműködőlég különíttetik tolhat keresztül. A sajtolás megtörténte el a gyümölcs húsától. után a visszamaradt burgonyahéjat a rosta-A találmánybeli eljárás kivitelére szol- lemezről egyszerűen eltávolítjuk. Ezen ké­gáló készülékek a mellékelt rajzlapokon j szülék oly kivitellel is bírhat, hogy az asz­vannak bemutatva, hol az ' tallapra vagy más állványzatra csavarol-1. és 2. ábrán oldal- és fölülnézetben egy ! ható, mint ez pl. az 1. ábrán pontozott vo­egyszerű préselő- vagy zúzókészűlék lát- , nalakkal van megrajzolva, hol (c) gyűrű a ható, mely áll két egymással csuklósan helyett, hogy az (a) kézi emeltyűhöz csat-

Next

/
Thumbnails
Contents