19547. lajstromszámú szabadalom • Alváz villamos járművek számára

Megjelent IOOO. évi október hó 2í>-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19547. szám. V/b. OSZTÁLY. Alváz villamos jármüvek számára. BUDAPESTI KÖZÚTI VASPÁLYATÁRSASÁG ÉS STELLER ANTAL FŐMÉRNÖK BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 15766. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 április hó 7-ike. Villamos járművek számára szolgáló oly alvázak, melyeknél a szabadon álló tenge­lyeknek a jármű kerekei által haladó moz­gássá transzformált forgását a jármű szek­rényére egy a szabadon beálló tengelyeket magába foglaló keret segélyével visszük át, a 157ÍÍ6. számú szabadalom révén mái­ismeretesek, a hol is ezen keretnek a mótor súlyának egy részét hordják, míg azok egy­idejűleg a jármű súlyától teljesen teher­mentesítve vannak. Az által azonban, hogy ezen keretek a szabadon beálló tengelyeket is magukba fogadják, azok egyrészt aránylag nehezekké váltak, másrészt pedig szerkezetük kompli­kálttá tette az egész alváz elrendezését és megnehezítette az egyes részekhez való hozzáférhetést és növelte a jármű súlyát. Ezen hátrányok elkerülése képezi a jelen találmány tárgyát, mely a mellékelt raj­zokban két foganatosítási alakjában van bemutatva; ezt az által érjük el, hogy a motort részben hordó keretet kilengethe­tően függesztjük föl és hogy a vontató erőnek a szabadon beálló keréktengelytől a jármű vázára való átvitele főrészt a rúgós felfüggesztés által történik. A mellékelt rajzokban : Az t. ábra a jelen találmány tárgyát képező alváz egyik foganatosítási alakjának függélyes hosszmetszete. A 2. ábra annak alaprajza. A 3. ábra harántmetszete. A 4. ábra a másik foganatosítási alaknak függélyes hosszmetszete. Az 5. ábra annak alaprajza. A 6. ábra haráutmetszete. A mint az l.—3. ábrákból látható, az alváz itt is a (B) keret által tűnik ki, mely azonban már nem fogadja magába a szaba­don beálló (A) tengelyeket (2. ábra), úgy hogy az sokkal egyszerűbb és könnyebb, mint az eddig ismeretes keretszerkezetek. A (B) keret két merev vagy hajlékony függő és két merev haránt-tartóból áll, melyek egymással vagy szilárdan vagy föl­bonthatóan vannak összekötve, míg a két függőtartó a jármű szekrényének egy ha­ránttartójához van erősítve. Az (M) mótor ezen elrendezésnél is rész­ben a szabadon beálló (A) tengelyek (2. ábra) részben a (B) keret által hordatik; a motoron ugyanis a (c) toldat van elren­dezve, mely a rajta keresztülmenő, a keret középvonalában elhelyezett (d) orsó körül (3. ábra) alkalmazott (r) és (rl) rúgok közé

Next

/
Thumbnails
Contents