19533. lajstromszámú szabadalom • Töltőberendezés lejtősen elhelyezett retortákhoz

Megjeleni 1900. évi október hó 25-én. MAGY. A Kia SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19538. szám. II e. OSZTÁLY. Töltőberendezés lejtősen tlhelyezett retortákhoz. GAREIS JAKAB MÉRNÖK KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1£00 május hó 17-ike. A gázgyártás magasra fölfokozott igényei [ szükségessé teszik, hogy a retorták tölté- j sével megbízott munkás a berendezést ne ' csak a legnagyobb könnyűséggel kezel­hesse, hanem, hogy az a sugárzó hő hatása ellen is lehetőleg védve legyen. Ebből a czélból a találmány tárgyátké­pező, lejtősen elhelyezett retorták tölté­sére szolgáló berendezés töltő garatjai egy eltolható védőernyőn vannak szerelve, úgy hogy ezek fölső nyílásai azonos magasság­ban feküdjenek, ellenben alsó kiürítő nyí­lásai a retorták különböző magassági hely­zeteinek megfelelően, különböző mélyre nyúljanak le és itt tolókák segélyével le­gyenek elzárva, melyeket nyitásuknál a védőernyő nyílásain a retorták torkola­taiba lehet tolni, míg a töltőgaratokban alkalmazott ütközők a szén különböző esési magasságának káros befolyását egyenlí­tik ki. Az 1. és 2. ábra a töltőberendezést füg­gélyes metszetben, illetőleg elölnézetben kisebb méretben ábrázolja. A 3. és 4. ábra a töltőberendezés rész­leteit nagyobb méretben hasonló nézetek­ben mutatja be, míg az 5. és 6. ábra metszet a 4. ábra (C—D), illetőleg (E—F) vonala szerint. Az (a) széntartályból a szenet a (b) szál­lítóedény segélyével vezetjük aretortákba. A berendezést kezelő munkások a (w) töltő álláson foglalnak helyet. A (b) mérő és szállítóedényt a (g) fo­gantyúra gyakorolt nyomással az (a) szén­tartályig lehet tolni és annyi szenet fogad­hat be, a mennyi a retorta töltésére szük­séges, A szenet a (b) edényből a (g) retor­tákba a (k) ernyőn megerősített (h) töltő­garatok vezetik be. Az ernyőt azbeszttel bevont könnyű, körülbelül a kemencze szélességével bíró bádogfal képezi, mely két görgő segélyével 'a kemencze lehor­gonyzására szerelt sinen a kemenczefal előtt oly módon van fölfüggesztve, hogy azt, ha a megfelelő fogantyút megfog­juk, a megtöltendő retorták előtt toló­ajtó módjára könnyen eltolhassuk. A vasbádogból szögecselt (h) tölcsérek fölső nyílásai, hogy azokat egyetlen (b) szállítóedény segélyével legyenek tölthe­tők, egy magasságban fekszenek, de a re­torták különböző magassági helyzetének megfelelően különböző mélyre nyúlnak le, úgy hogy az első garat a legalsó retorta­sor töltésére, a második a középső és a harmadik a legfölső sor töltésére szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents