19517. lajstromszámú szabadalom • Készülék és eljárás czementcsövek előállítására

Megjelent li)0(). évi október lió 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fipl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19517. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Készülék és eljárás czementcsövek előállítására. KIELBERG KÁROLY JÁNOS MÉRNÖK KOPENHÁGÁBAN. Pótszabadalom a 17578. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 május hó 6-ika. -leien találmány tárgya a 17578. sz. törzs­szabadalomban leírt czementcsövek öntésére szolgáló-készülék módosítására és az ezen módosítás által a csövek mintázására szol­gáló eljárásban maga után vont változá­sokra vonatkozik. Jelen készülék a 17578. sz. törzsszaba­dalomban leírt készüléktől egyrészt abban különbözik, hogy a csőminta maggal bír, mely a mintázás alkalmával vagy szilár­dan áll, vagy pedig a csövek simításának czéljából a mintában forgásba hozatik, anél­kül. hogy egyidejűleg emeltetnék és más­részt azáltal, hogy a törzsszabadalomban föltüntetett, főképen csavarvonalban haladó kiugrások, melyek a mintázás alkalmával a habarcsot comprimálják, czélszerű módon úgy vannak egy tengellyel összekötve, hogy azok ezen tengely forrásánál a habarcsban fölfelé kényszeríttetnek mozogni, miáltal a habarcsot komprimálják. Ezen tengely elren­dezésének olyannak kell lennie, hogy for­gása alkalmával oly arányban emelkedhessél*, amily arányban a csavarvonalban haladó kiugrások emelkednek. A rajz a készülék egy foganatosítási alakja részben metszetben, karmantyús csövek öntésére berendezve. Az (a) mintában a külső fal és a (K) mag között egy csőszerű (b) test van elren­dezve, melynek alsó szélére van a csavar­szerű (d) kiugrás megerősítve; a (b) cső fölül még egy tengellyel van összekötve, mely alkalmas módon forgásba hozható. Az (a) minta az (e) fenék darabra van erősítve, mely az esztergált (g) gyűrűvel van ellátva. A készülék használati módja a követ­kező : Az (a) mintát az (e) alapra helyezve ezen megerősítjük; a tengelyt pedig annyira betoljuk, hogy a (d) kiugrás az (e) alap (g) gyűrűjére ráfeküdjék. A mintát a cső önté­sére szükséges habarccsal megtöltve, a (d) kiugrás a tengely forgatása által a habarcs­ban fölfelé halad és ezt komprimálja. A mintázás megtörténte után a mintát eltávolítjuk, hogy a cső megkeményedjék. A keinényedés alatt a cső vagy az (e) ala­pon áll, vagy pedig egy alátét lapra helyez­tetik, melyet a mintázás után az (e) alap helyére tesznek. A csövek belső simítása czéljából czél­szerű (K) magot a mintázás ideje alatt for­gásban tartani, a nélkül azonban hogy ezt egyidejűleg fölemelnők.

Next

/
Thumbnails
Contents