19510. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges kövek előállítására szolgáló anyag előkészítésére

Megjeleni. 1900. évi október lió 22-én. MAGY. ggj KIR SZABADALMI JgS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19510. szára. XII/f. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges kövek előállítására szolgáló anyag előkészítésére. CROIZIER SÁNDOR HENRIK ÉS THOMINE SÁNDOR ÖDÖN MÉRNÖKÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 29-ike. Elsőbbsége 1900 február 27-től kezdődik Téglák és mesterséges kövek előállításá­nál eddig mész és homok keverékét vetet­ték alá az egymást követő műveleteknek, az összedagasztásnak, formálásnak és ke­ményítősnek, az egyes műveleteket pedig lehetőleg kedvező viszonyok között töre­kedtek végezni és értékesíteni Michaélis találmányát, hogy a keményítés czélsze­rűen hő és nyomás együttes hatása alatt végezhető, minthogy ekkor a mész és ho­mok gyorsan alakul át oldhatatlan mész­hydroszilikáttá. A keverékhez adott ide­gen anyagoknak, mint a sósavnak és kal­cziumchlorátnak nem volt más czéljuk, minthogy a keverék készítésénél a mész megoltását siettessék, de a végterményre ezen anyagok hozzáadásának semmi befo­lyása nem volt. Azonkívül a nyomás alatt lévő vízgőznek hatása csakis viszonylag gyors és az az idő, mely alatt a keverék a vízgőz hatásának ki van téve, a gyakor­latban gazdasági szempontokból egy bizo­nyosnál hosszabb nem lehet és túlságosan rövid ahhoz, hogy az egész tömeg mész­hydroszilikáttá alakulhasson át, különösen ha fehérmeszet és nem hydraulikus meszet dolgozunk föl. Egy újabb eljárás szerint a homok és fe­hérmész keverékéhez agyagot vagy vályogot keverünk, mikor ugyanazon idő alatt jóval több hydroszilikát képződik, vagy ugyanannyi hydroszilikát jóval rövidebb idő alatt kép­ződik, mint a régi eljárásnál, minek az az oka, hogy a mészhydrát az agyagot ugyan­azon hőmérsékletnél és nyomás alatt jó­val gyorsabban támadja meg, mint a ho­mokot, vagyis más szóval, az agyag jelen­léte következtében a fehérmész ugyanazo­kat a jó tulajdonságokat mutatja, melye­ket a hydraulikus mész mutat, sőt ezeket a jó tulajdonságokat mindaddig, míg az el­járásnál megengedett maximális agyag­mennyiséget el nem értük, még fokozza is. A szóban lévő találmány ugyancsak lehe­tővé teszi, hogy a párolás időtartalmát és a hőmérsékletet kisebbítsük, és hogy több hydroszilikátot állítsunk elő, mintha egy­szerűen homok és mész keverékét használ­nánk. Az ily módon előállított anyagok igen szilárdak és jó minőségűek. Az eljárás a következő alapelveken nyug­szik: Ismeretes, hogy ha fluorhydrogénsav ho­mokra vagy oldhatlan kovasavra hat, szi­licziumfluorid keletkezik, mely nedvesség jelenlétében szilicziumfluorhydrogénre és

Next

/
Thumbnails
Contents