19506. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási berendezés két közvetítő hivatal előfizetőinek összeköttetésére a fölhívó hivatalban elrendezett közös batteriával

Megjelent ÍDOO. évi október hó 29-én. MAGY. ggij KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19506. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Kapcsolási berendezés két közvetítő hivatal előfizetőinek összeköttetésére, a fölhívó hivatalban elrendezett közös battériával. TELEPHON-APPARAT-FABRIK FR. WELLES CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 február hó 3-ika. A jelen találTM-^ny tárgyát két közös bat­tériával bíró közvetítő hivatal előfizetői­nek összeköttetésére szolgáló kapcsolási be­rendezés képezi, melynél a fölhívott elő­fizető mikrofonja a fölhívó előfizető hiva­tala részéről az összekötő vezetéken át táp-1 láltatik. Összekötő vezetékeknek két telefonállo­más között való alkalmazásánál a legjobb kihasználás oly módon történik, hogy bi­zonyos vezetékek mindenkor csak egy bi­zonyos irányban használtatnak. Azon ösz­szekötő vezetékeket, melyek arra szolgál­nak, hogy a fölhívásokat az egyik hivatal­ból a másikhoz közvetítsék a következők­ben kiindulási vezetékeknek, míg azon ve­zetékeket, melyeken át az elsőnek említett hivatal a második által fölhivatik, érkezési vezetékeknek fogjuk nevezni. A fölhívó előfizető vezetékét a kiindulási összekötő vezetékkel összekötő hivatalnokot (A)-nak az összekötő vezeték érkezési végét a föl­hívott előfizető vezetékével összekötő hi­vatalnokot a következőkben (B)-inek fog­juk nevezni. (A) működése abban áll, hogy a fölhívó előfizető fölhívására válaszoljon, ennek ve­zetékét a kiindulási összekötő vezetékkel összekösse, a (B) hivatalnokot fölszólítsa, hogy ez az érkezési vezeték és a kivánt vonalvezeték között összeköttetést létesít­sen, az összeköttetésésre fönnállásának tar­tama alatt fölügyeljen és a fölhívó előfi­zető vezetékét a kiindulási vezetékkel kí­vánságára megszakítsa. (B) működése ab­ban áll, hogy az (A) hivatalnoknak a hasz­nálandó összekötő vezetéket megjelölje, a fölhívandó vonalvezetéket megvizsgálja, ez utóbbival az összeköttetést létesítse, a kí­vánt előfizetőt fölhívja és hogy a fölhí­vott előfizető vezetékét az összekötő veze­tékből kikapcsolja, mihelyt őt erre (A) jel­zés által fölszólítja. Az (A) hivatalnok összeköttetéseinek lé­tesítésére egy közönséges szerkezetű ké­szüléket használ, míg a (B) hivatalnok ugyanazon czélra sajátos szerkezettel bíró készülékkel rendelkezik. Ennek olyan a szerkezete, hogy az (A) hivatalnok műkö­dését a szokásos módon teszi lehetővé, hogy az (A) hivatalnokot különböző érte­lemmel bíró különböző jelzésekkel zavarba ne hozza. A (B) hivatalnok berendezésének követ­kezőképen kell működnie: készülékének oly áramkört kell létesítenie, mellyel a vona-

Next

/
Thumbnails
Contents