19490. lajstromszámú szabadalom • Ismétlő póttörekrosta

Megjeleni IÍMH). évi október hó 22-én MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19490. szám. X/a. OSZTÁLY. Ismétlő póttörekrosta. SOLTÉSZ IGNÁCZ URADALMI GÉPÉSZ PUSZTA-PORGHNYON. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 4 ike. A cséplőgép törekrostájáról távozó tö­rek igen sok magot tartalmaz, mely eddig a törekkel együtt értékesítés nélkül távo­zott. Jelen találmány czélja a törekrostáról távozó törekben még benmaradt magokat a törektől elválasztani, miáltal nagy gaz­dasági előnyöket érünk el. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen póttörekrosta függőleges metszetét, 2. ábrája fölülnézetét és részben vízszin­tes metszetét mutatja. Szerkezete a következő: A cséplőgépben elhelyezett tetszés sze­rinti szerkezetű (a) törekrosta vége alatt (b) póttörekrosta úgy van elhelyezve, hogy ennek csuklós (c c) hajtórúdjai a vízszin­tes irányban ide-oda mozgó (a) törekrosta keretével vannak összekötve, így tehát a törekrosta a póttörekrostát mozgatja. A póttörekrosta megfelelő módon, esetleg fá­ból készült (d d) rúgókkal van egyrészt a cséplőgép oldalára, másrészt pedig ennek (e) keretére erősítve, mely rúgók a pót­törekrostát vízszintes irányú mozgásában gátolván, méghajlíttatnak, miáltal a pót­törekrosta a rúgók behajlításának mérvé­hez képest függőleges irányban föl és alá mozog. A póttörekrosta a törekrosta alatt olykép van elhelyezve, hogy utóbbi vízszintes irányú mozgása alkalmával a póttörekrostát el nem hagyja, úgy hogy a törekrostáról lerázott törek minden körülmények között a pót­törekrostára hull. A póttörekrosta alatt (g) magfogószekrény van alkalmas módon és könnyen levehetően a cséplőgép alvá­zára erősítve, melyben a póttörekrostán áteső mag összegyűl. A póttörekrosta és magfogószekrény között egy, a rajzon föl nem tüntető szelelő szájdarabja torkollik és a kifuvott komprimált levegő a ros­tán áteső polyvát és egyéb tisztátlanságo­kat eltávolítja. A póttörekrosta közepén és végén vagy tetszés szerinti helyén élükkel fölfelé álló (h) keresztléczek vannak alkalmazva oly czélból, hogy a törek ezeknél megtorlód­jék, illetőleg hogy több ideig legyen a rázó hatásnak alávetve, miáltal a mag a törekből erélyesen kirázatik. A póttörek­rosta tetszés szerinti perforálásain át a mag az alatta elhelyezett (g) szekrénybe hull, a törek pedig alapos kirázása után a rostáról távozik, A könnyen kicserélhető

Next

/
Thumbnails
Contents