19460. lajstromszámú szabadalom • Árúczimketartó

Megjelent 1900. évi október lió 16-án. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19460. szám. vi/a. OSZTÁ LY­Árúczimketartó. HESSE EDMUND FE0D0R KERESKEDŐ DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát egyszerű, olcsó és igen czélszerű eszköz képezi, hogyárú­czimkéket az árún, különösen a kézműárúk fölgombolyítására (fölerősítésére) szolgáló lapokra vagy kéregpapirra (árúdeszka) ki­cserélhetően és az árú megrongálása nélkül lehessen megerősíteni. Az árúczimketartó egy bádogkeretből áll, melybe a rendesen papirosból való czimke betolatik és mely egy láncz által egy az árúdeszkára való fölerősítésre szolgáló szorítóval van össze­kötve. A mellékelt rajzban az árúczimketartó: 1. ábrán elölnézetben, 2. ábrán közepén vett függélyes kereszt­metszetben, 3. ábrán vízszintes keresztmetszetben van ábrázolva. A kis bádogkeret (a) lemezből áll, mely­nek (b) szélei akkép vannak áthajlítva, hogy három oldalon horony keletkezik; ezen horonyba toljuk be fölülről (c) papir­czimkét, mely a súrlódás folytán fogva tartatik. (d) láncz a bádogkeretet (e) szo­rítóval köti össze, melynek két tű vagy szalagalakú szára van, mint a közismert papirfűző szorítóknak. Ezen szárakat az (f) árúdeszkán előzetesen készített nyíláson (2. ábra) átdugjuk és a hátlapon visszahajlít- ! juk, mint a 2. ábrán (el) mutatja. A meg­erősítés az árúdeszka egyik végének köze­lében történik, úgy hogy a láncz a keret­tel a fölgombolyított szövetgöngy végé­ről szabadon kilép. Hogy a czimketartó a göngy kezelésénél meg ne rongáltassék vagy le ne szakadjon, a bádogkeretet deszka és szövet közé be lehet dugni, úgy hogy könnyen is ki lehet húzni és megtekinteni. Ezen találmány alkalmazása a kereske­dőnek sok* előnyt nyújt; elesik a czimkék fölvarrásának szüksége; az árú nemrongál­tatik meg, mert a czimke nem az árúra, hanem az árúdeszkára erősíttetik. A pa­pirczimkét könnyen lehet kicserélni, a mi azért fontos, mert a kereskedőnek sokszor érdekében van, hogy a gyáros vagy nagy­kereskedő czimkéjét a vevő ne lássa;igen előnyös a rendben tartásnál és az árúraktár leltározásánál. SZABADALMI IGÉNY. Árúczimketartó, jellemezve (a) bádogkeret által a papirczimke betolására, továbbá az (f) árúdeszkán megerősítendő áthaj­lítható szárakkal ellátott (e) szorító ál­tal és végül mindkét részt összekötő (d) láncz által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAA KÉSZ VÉN YTARSASAI. NYOMDAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents