19447. lajstromszámú szabadalom • Eljárás világos czementszerű kötőszer előállítására

Megjeleni 1900. évi október lió 13-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19447. szám. XVlI/d. OSZTÁLY Eljárás világos czementszerű kötőszer előállítására. C. A. KAPFERER & SCHLEUNING CZÉG MÜNCHENBEN. Pótszabadalom a 18438. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 április hó 23-ika A 18,438 sz. szabadalomban előadott eljá­rásnál a földpát egyidejűleg folyósító szer gyanánt és kovasavas sókat tartalmazó tényező gyanánt adagoltatik a czementszerű kötőanyagot alkotó nyers keverékhez. Közel fekvő gondolat, hogy mesterséges vegyületeknek is ugyanazon eredményre kell vezetniök, ha azok egyidejűleg kovasavas sók bevezetésére és folyósítószer gyanánt szolgálnak. Tekintetbe jöhetnek itta savanyú kovasavas frittek. illetve üvegek, melyek alká­linkból és kovasavas sókból, alkáli-földekből és kovasavas sókból vagy alkálinkból, alkáli­földekből és kovasavas sókból agyag hozzá­keverésével vagy a nélkül, állíttatnak elő, mely utóbbi vegyület különben is synthe­tiluis úton a földpátot helyettesíti. Ezen vegyületeknek vasmentes agyaggal és vasmentes mészszel a 18,438. számú | szabadalom szerint eszközölt összeégetése, I a föltalálót tényleg hasonló végeredmény­| hez vezette, mint az említett szabadalom­ban ismertetett eljárás. Ezen mesterséges vegyületek, épúgy mint a természetes földpát, a czementgyártásnál hasonló czélokra még sohasem alkalmaztat­tak s a leírt kiégetendő nyersanyag kémiai csoportosítása tulajdonképen azonos a törzs­szabadalom szerinti nj ersanyag kémiai cso­portosításával. SZABADALMI IGÉNY. A 18,438. számú szabadalomban védett vilá­gos, czementszerű kötőszer előállítására vonatkozó eljárásnak egy f'ogauatosítási módozata, jellemezve a foldpátnak gya­korlatilag vasmentes, savanyú kovasavas üveganyaggal és üveggel való helyette­sítése által. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents