19434. lajstromszámú szabadalom • Berendezés üreges üvegtárgyak előállítására

Moií jHonl 1ÍHH). évi október lió L6-án. MAGY. Kia SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19434. szám. XVII/©. OSZTÁLY. Berendezés üreges üvegtárgyak előállítására. SI EVE RT PÁL TIVADAR GYÁROS DREZDÁBAN. II pótszabadalom a 18046. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899. évi április hó 27-ike Az 18046. sz. szabadalmamban üreges tárgyak előállítására szolgáló eljárást is­mertettem, mely szerint egy üreges lemez nyer alkalmazást, melynek födelében szá­mos nyílás van, vagy pedig egy tömör le­mez, melynek az előállítandó üvegtárgy alakjának megfelelő nyílása van. Kitűnt azonban, hogy az eljárás kivite­lére oly tömör lemez is használható, mely­nél sem sok finom nyílás, sem egy a tárgy alakjának megfelelő alakú nagy nyílás nincs alkalmazva, hanem melynek csak né­hány a nyomóközeg (levegő, gáz, gőz) be­vezetésére kis nyílása van. Aránylag kis nyílások alkalmazása ese­tében, tehát aránylag kis mennyiségű nyomóközeg segélyével meglehetősen nagy, képlékt ny üvegfölületek emelhetők telje­sen egyenletesen föl és fújhatok föl egy formai adó keretnek megfelelően, vagy pedig egy üreges formában, mi arra veze­tendő vissza, hogy a nyomóközeg a meleg üveggel érintkezve, rendkívül nagy mér­tékben kiterjed. Ez a kiviteli módozat az eljárás kivi­telére használt berendezést rendkívül egy­szerűsíti és olcsóvá teszi, mert először el­marad a sok finom áttöréssel ellátott üre­ges lemez, másodszor elmarad a külön zárótaggal ellátandó nagy áttörés és sok finom nyílás alkalmazható, melyek közvet­lenül a nyomóvezetékkel kapcsolhatók. Ekkor ajánlatos azonban a nyomóköze­get a középen bevezetni és a kiterített és kiegyenlített üvegréteget a középen vas­tagabbá tenni, mit egyszerűen az által érünk el, hogy a tömör lemez fölületét némileg teknőszerűen képezzük ki, a gáz­áram tehát a plasztikus üvegréteg vasta­gabb középrészét éri, ezt fölemeli és föl­fújja, mikor az üvegréteg vastagabb kö­zepe az előállítandó tárgyon oly módon oszlik el, hogy akkor, mikor az üvegréte­get nem akarjuk átszakítani, az üvegréteg mindenhol egyenlő vastaggá legyen. Ha egy és ugyanabból a kiterített üveg­rétegből egyidejűleg több tárgyat kívá­nunk előállítani, a mélyedés a lemezen annyiszor fog ismétlődni, a hány tárgy ál­lítandó egyidejűleg elő és ebben az eset­ben mindegyik tárgynál egy-egy áttörés al­kalmazandó. Ez a berendezés különösen akkor nagyon előnyös, ha oly üvegtárgyak állítandók elő,, melyek magassága az alaphoz viszonyítva, aránylag nagy, mint pl. lámpahengerek,, palaczkok stb. vagy ha oly tárgyak készí­tendők, melyek aránylag vastag fenékkel

Next

/
Thumbnails
Contents