19411. lajstromszámú szabadalom • Javítások füstemésztő kazántüzeléseken

Meg-jelent 1900. évi október lió 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19411. szám. V/e/a. OSZTÁLY Javítások füstemésztő kazántüzeléseken. DR GÖŐZ JÓZSEF IGAZGATÓ BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 9422. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 márczius hó 31-ike. Jelen pótszabadalom tárgya a 9422. sz. szabadalomban védett füstemésztő kazán­tüzelés tűz^adjának és az önműködő lég-és huzamszabályozónak javításaira vonat­kozik. A mellékelt rajzon ezen javítások egy­egy kiviteli alakja van föltüntetve; éspe­dig az 1. ábra a kazán és lángcső keresztmet­szete a tűzpad előlnézetével; a 2. ábra a kazán lángcső és tűzpad hossz­metszete; míg a 3. ábra a javított szabályozó készülék függélyes metszete. A tűzpad javítása abban áll, hogy a kö­zepén egy (1) kiemelkedés van, mely leg­czélszerűbben úgy van elrendezve és ala­kítva, hogy külső kerülete a lángcső fa­lával párhuzamos, úgy hogy a füstgázok számára mindenütt egyenlő széles nyílás marad szabadon. Ezen szerkezet czélja egy­részt az, hogy a gázokat jobban összeszo­rítja, miáltal azok jobban keverednek és így a füst elégése tökéletesebb, a mit a nagyobb tűzpadfölülettel való érintkezés is előmozdít. A szabályozó készülék javítása abban áll, hogy az (S) illetve (s) úszókat tartalmazó (E) illetve (b) hengerek mindegyike vagy azok egyike egy szabályozó készülékkel bír, melynek segélyével a víznek betódu­lását vagy kifolyását szükséglet szerint gyorsíthatjuk, vagy lassíthatjuk. A gya­korlatban ugyanis néha annak szüksége me­rül föl, hogy vagy a füsttolattyút vagya szekundér-levegőt bevezető (k) csapóajtót kell gyorsabban mozgatni. Hogy tehát ezen két elem mozgása egymástól függetlenül gyorsítható és lassítható legyen, az (E és b) hengerek egy, a rajzban példaképen fojtó­zelep módjára kiképezett (T t) szabályozóval vannak ellátva, melyek azonban a tolattyúk, csapok, szelepek vagy hasonlók is lehetnek és melyek segélyével a víznek (E vagy b) hengerbe való befolyása és az abból való kifolyása egymástól függetlenül az által gyorsítható vagy lassítható, hogy a víz út­ját jobban nyitjuk vagy zárjuk, illetve fojtjuk. Egy további újítás abban áll, hogy a víz lebocsátására szolgáló (K) szelepet egy ki­sebb (KI) fiókszeleppel látjuk el, mely a (v) bütyök működésénél előbb a vizet las­sabban megindítja és csak miután a (K) szelep is nyitva van, folyik a víz gyorsab­ban le; ez által úgy a füsttolattyú, mint a (k) csapóajtó is fokozatosabban nyílnak.

Next

/
Thumbnails
Contents