19392. lajstromszámú szabadalom • Gyufadoboz és gyufatartó, melynél a gyufa kiszedésekor magától meggyúl

Megjelent 1900. évi október Iió 3-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19392. szám. VI/© OSZTÁLY. Gyufadoboz és gyufatartó, melynél a gyufa kiszedéskor magától meggyúl. NJEMIROVSKIJ EPHRAIM ÉS NJEMIROVSKIJ HERMANN FÖLD­BIRTOKOSOK ESZÉKEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát olyan gyufa­dobozok és gyufatartók képezik, melyeknél az egyes gyufák kiszedésük alkalmával ma­guktól meggyúlnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak három különböző kiviteli alakja, van föltüntetve és pedig: 1—5. ábrák egy fából, papírból, vagy egyéb csekély értékű anyagból készült és egyszeri használatra szolgáló gyufadoboz metszetei, illetőleg nézetei, 6—11. ábrák egy fémből vagy más alkal­mas anyagból készült s újból megtölthető zsebgyufatartó metszetei, illetőleg nézetei, végre 12—15. ábrák egy asztali gyufatartó metszetei, illetőleg nézetei. A mint a rajzokból látható, a találmány tárgya lényegében egy a gyufaszálak föl­vételére szolgáló egy- vagy több kamrás (a) dobozból, vagy tartóból és az egyes gyufákat egymásután a kiszedési helyhez továbbító (b) spirálrugóból áll. Az 1—5. ábrákon látható kiviteli alak­nál az (a) doboz fából, papírból stb. ké­szült és gyufával megtöltve kerül ki a gyufagyárakból, míg a gyufák fölhaszná­lása után, mint értéktelen lom eldobatik. A gyufák a doboz két oldalfala által képe­zett hézagba egymással párhuzamosan van­nak behelyezve és a doboz egyik véglap­jának támaszkodó (b) spirálrúgó által állan­dóan a doboz másik véglapja felé nyomat­nak. A doboz egyik fölső sarkán (c) kivá­gással bír, melyen a legelső gyufa (d) szára kilátszik és két ujjal könnyen megfogható. | A doboz két oldallapja, valamint a kisze­dési oldalon lévő véglapja a (c) kivágás közelében belül az úgynevezett «svéd gyu­fák)) meggyújtására szükséges masszával, vagy a közönséges gyufák meggyújtására szolgáló érdes fölületű papirdarabkával van bevonva, úgy hogy a (c) kivágásból ki­látszó (d) gyufa szárának megfogása és a dobozból hirtelen való kirántása alkalmá­val a gyufa meggyúl. Az ekként kihúzott gyufa helyét a dobozban a (b) spirálrúgó hatása alatt a következő gyufa foglalja el. úgy hogy a doboz kivágásán mindig egy gyufa szára kilátszik és megfogva kihúz­ható. A gyufák könnyebb megfoghatása czéljából a doboz oldalfalai a kivágás he­lyén ferdén le vannak metszve. Természe­tes, hogy a leírt doboz két kamrával is bír­hat, a mint ez a következő kiviteli alak­nál bővebben le lett írva.

Next

/
Thumbnails
Contents