19371. lajstromszámú szabadalom • Szellőztető berendezés árnyékszékeknél

Megjelent 1DOO. évi szeptember hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19371. szám. | ! • XXl'b. OSZTÁLY. Szellőztető berendezés árnyékszékeknél. MESTEBN & C° BUREAU ZUB VERWERTUNG TECHNISCHER NEUHEITEN CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 26-ika. Az árnyékszékeknek eddig nagy egész­ségi hátrányuk volt, mivel szellőztető be­rendezéssel, azoknak drágasága miatt, vagy egyáltalában nem bírtak, vagy ha igen, úgy azok csak nagyon csekély mértékben feleltek meg a követelményeknek. Szerkesztettek u. i. olyan szellőztető be­rendezéseket, melyeknél az öblítő víz idé­zett elő légáramot; ezeknek azonban azon hátránya van, hogy már fönálló árnyék­székeknél, melyek az ismeretes úszóberen­dezéssel vannak ellátva, nem alkalmazha­tók, hanem utóbbiakat teljesen át kell ala­kítani. Jelen találmány tárgya is ezen elven alapuló szellőztető berendezés, t. i., hogy vízsugár által idézünk elő légáramlatot, mely azonban minden eddigi vízöblítéssel, ellátott árnyékszéken alkalmazható, a nél­kül, hogy ennek szerkezetét meg kellene változtatni. A találmány lényege abban áll, hogy az ismeretes öblítő szerkezet víz­tartálya fölött egy U-alakú szellőztető cső alkalmaztatik, melynek egyik szárában egy permetezőben végződő cső van alkalmazva, mely cső közvetlenül a vízhozzávezető cső­nek az öblítő víztartály belsejében lévő és az ismeretes úszó és szelep által elzár­ható nyílásához van kapcsolva, úgy hogy a víznek a víztartálytól való eltávozása után, az önműködőlég hozzá folyó víz, mi­előtt a víztartályba jönne, a szellőztető berendezést működteti. A találmánynak egyik kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az (a) öblítővíztartályra, mely ismert módon a (b) elvezető csővel és (c d) úszó és szelepberendezéssel van ellátva, egy U-alakú (f) szellőztető cső van alkalmazva. Ennek egyik szárában (kívül vagy belül) egy (g) cső fut végig, mely alsó végén a (c) szelephez van kapcsolva, fölső végén pedig lefelé van görbítve és egy (h) per­metezővel bír. Ha a víz ismert módon a tartályból eltávozik, akkor a vízszin az úszóval együtt sülyed és az (r) szelep kinyílik. Az (i) vezetéken hozzávezetett víz most azonban nem jut, mint eddig közvetlenül az (a) víztartályba, hanem a (g) csövön kénytelen áthaladni, hogy azután a (h) permetező által szétpermetezve egy széles­bedő sugár nyalábban az (f) szellőztető csőbe hulljon alá, melyből a (k) nyíláson keresztül az (a) tartályba jut. A vízsugárnak szétpermetezése által az

Next

/
Thumbnails
Contents