19355. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a forrasztószert magában tartalmazó forrasztófém előállítására

Megjelent 1900. évi szeptember hó 29-én. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 19355. szám. XVI/o. OSZTÁLY. Eljárás a forrasztó szert magában tartalmazó forrasztó fém előállítására. CAMERAL-DIRECTION SB. K. U. K. HOHEIT DES HEBBN ERZHER­ZOGS FRIEDRICH TESCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 23-ika. Üres rudak alakjában készült, a for­rasztó szert magukba záró forrasztó fé­mek már ismeretesek; az ilyen forrasztó rudak azonban azon hátránnyal bírnak, hogy a forrasztó fémnek erős fölhevítésé­nél, különösen lánggal eszközölt forrasztás­nál, a megömlesztett forrasztó szer kel­leténél nagyobb mennyiségben ömlik ki, mint a mennyi a forrasztó fém fogyasztá­sának megfelel, úgy hogy a későbbi for­rasztás számára már kevés forrasztó szer marad vissza. A jelen találmány tárgyát már most el­járás képezi a forrasztó szert magában tartalmazó oly forrasztó fém előállítására, mely az említett hátránnyal nem bír. __ A jelen találmány tárgyát képező eljá­rás abban áll, hogy a forrasztó fémben öntés vagy hengerlés útján czellákat ké­pezünk ki, ez utóbbiakat a megömlesz­tett forrasztó szerrel megtöltjük és hogy végre a czellákat azok falainak összefor­rasztása, összepréselése vagy egymásra való hengerlése vagy pedig a forrasztó fémnek átlapolása vagy összehajtogatása és a keletkező réseknek összeforrasztása által bezárjuk. Ekként a forrasztó fémben egymástól maradandóan elkülönített, forrasztó szer­rel megtöltött üregek keletkeznek, miál­tal az egymásután következő forrasztási műveleteknél, különösen lánggal való for­rasztásnál, a forrasztó szer sem idő előtt, sem pedig nagyobb mennyiségekben ki nem folyhat. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a forrasztó szert magában tartal­mazó forrasztó fém előállítására, azál­tal jellemezve, hogy a forrasztó fém­ben czellaalakú, egymástól elkülönített üregeket állítunk elő és ezeket a for­rasztó szerrel való megtöltés után for­rasztó fémmel zárjuk be oly czélból, hogy a forrasztó szernek forrasztás al­kalmával való korai vagy különböző mennyiségekben való kifolyását meg­akadályozzuk. PALLAfi RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents