19317. lajstromszámú szabadalom • Rögzítő berendezés edények fogvatartására

Megjelent 1900. évi szeptember Iió llí-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 19317. szám. XVIIl/a. OSZTÁLY. Rögzítő berendezés edények fogvatartására. BORMANN ERNŐ FÉMÁRÚGYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 11-ike A csatolt rajzon elölnézetben (1. ábra), j oldalnézetben (2. ábra) és fölűlnézetben (3. ábra) látható berendezésnek az a czélja, hogy a tészta, vagy más hasonló tömegek keverésére szolgáló edényt az alapzaton el nem tolhat* an rögzítse. Ennek követ­keztében a tésztát keverő egyénnek az edényt megfognia nem kell és így a tésztát két kézzel, tehát fokozott erővel kever­heti. Ez az új rögzítő berendezés egy az asz- I tallapon vagy más alkalmas (U) alapzaton | az (S) csavarok segélyével rögzíthető (G) állványrészből áll, mellyel a két (F FI) szárny csuklós in . van összekötve. Az utób­biak végein az.okra merőlegesen megerősí­tett, (B Bl) csavarok vannak alkalmazva, ezekre pedig a szabadon forogható (H Hl) rögzítő horgok vannak fölhúzva, melyeke* a (P Pl) spirálrúgók nyomnak az (M Ml) csavarházakra. A csavarházak meghúzásá­val a horgt kat a rúgónyomás lefelé nyomja, míg a csavar házak megeresztésé­nél a spirálrúgók fölemelkednek. Eme berendezést a csatolt rajzon lát­ható módon alkalmazzuk. A (T) edényt, melyben a tésztát kever- I jük, a, lemezszerű (U) alapzatra ennek élé­től megfelelő távolságban elhelyezzük, a (II Hl) horgokat a (T) edény (J) füleibe beakasztjuk, mit az (F FI) szárnyak for­gatásával könnyen lehet végezni, (3. ábra) és ezután az (M Ml) csavarházakat és az (S) csavart annyira meghúzzuk, hogy a (G) állvány és az állvány által kifejtett nyo­más következtében az (F FI) szárnyak is mozdulatlanul fogva tartatnak. Minthogy a horgok nyomásuk következtében az edényt tökéletesen rögzítik, az alapzat a rögzítővel és edénnyel egy merev egészet képez. Ha a keverő edénynek nincs füle, a hor­gokat a berendezés változatlanul hagyásá­val az edény fölső szélébe is be lehet akasztani. SZABADALMI IGÉNY. Rögzítő berendezés edények fogvatartá­sára, jellemezve egy az alapzatra csa­varolandó (G) állványrész és az utóbbi­val csuklósan kapcsolt (F FI) szárnyak által, melyek végein ezekre merőleges (B Bl) csavarok vannak megerősítve, melyek (M Ml) csavarházak és (P Pl) spirálrúgók segélyével a (II) Hl) hor­gok föl és lefelé mozgását teszik lehe­tővé. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS K&BZVÉHYTAR4ASAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents