19309. lajstromszámú szabadalom • Adhéziós transzmisszió

Megjelent 1í>(>(). évi szeptember Iió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR IIIVATA L SZABADALMI LEIRAS 19309. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Adhéziós transzmisszió. SILVESTRI GIULIO MÉRNÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 november hó 18-ika. Jelen találmány tárgya egy transz­misszió, mely az adhezió elvén alapszik, olykép, hogy az adheziót előidéző nyomás a tengellyel forgó feszítő készülékekkel idéztetik elő, miközben e nyomás a forgó részektől fölvétetik, de szimetrikus elren­dezésük folytán a csapágyakra nem vite­tik át. Mellékelt rajz a transzmissziónak külön­féle alakjait tünteti föl, és pedig aá ]. ábra a 2. ábrának egy hosszmetsze­tét (A B C) szerint; 2. ábra (E F) metszete az 1. ábrának oly kivitelben, hol a tengelyek iránya egyenlő; 3., 4. ábra ugyanoly metszetek párhu­mos, egymáshoz közel fekvő tengelyekkel; 5. ábra oly kiviteli alak, hol a tenge­lyek párhuzamosak, de egymástól távol vannak. Az (a) hajtótengely végén egy tetszőle­ges átmérőjű (b) korong van megerősítve, mely körül két vagy több (jelen esetben három) forgó korong van elrendezve, me­lyek szilárdan álló (f) csapágyak által vi­szonylagos helyzetükben megtartatnak, az (a) tengely körüli forgó mozgásukban gá­tolva vannak és burkoló feszítő gyűrűk ál­tal, az (a) hajtótengelyhez, illetőleg (b) koronghoz szoríttatnak. Ezen feszítő készülékek csavaralakúan fölvágott gyűrűkből állanak, melyek fölé egy hullámalakú gyűrű feszíttetik. A gyűrűk íugalmasságuknál fogva a (j) tengelyekre fölhúzhatok s a tengelyekre úgy ráfeszülnek, hogy az adhezió folytán az (a) tengellyel együtt fognak forogni. A (j) tengelyek az (a) tengellyel való mozgásban gátolva lévén, a (g) gyűrűket az adhezió folytán szintén mozgásba fog­ják hozni, úgy hogy e gyűrű az (a) ten­gely mozgásával ellenkező irányú mozgást fog ez utóbbi körül végezni. Ha azt akarjuk, hogy a (h) hajtandó tengely az (a) hajtótengely meghosszabbí­tásában feküdjék, (mint a rajzban), úgy az (a) tengely mozgását a (d) kerekek se­gélyével a (j) tengelyekre visszük át, me­lyek viszont a (k) kerekek segélyével e (mozgást a hajtandó (h) tengellyel közlik; az áttételi viszony a (b d k m) kerekek átmérőinek viszonyától fog függni. Az elrendezés olyan is lehet, hogy a fe­szítőkészűlékek belülről kifelé hassanak, miközben a (d) korongok egy, a hajtó (il­letőleg hajtott) tengely belfölületén meg­erősített korongon gördülnek. Párhuzamos tengelyeknél az elrendezés a 3—5. ábrákban látható módon történik s közelfekvő tengelyek számára (3. és 4. ábra) a hajtó (a illetőleg h) és hajtott

Next

/
Thumbnails
Contents