19304. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szénpor szállítására és szénporral való tüzelésre

Meg-jelent 1DOO. évi szeptember lió 19-én. MAGY SZABADALMI KIH HIVATAL SZABADALMI LETRAS 19304. szára. V/e/3. OSZTÁLY. Berendezés szénpor szállítására és szénporral való tüzelésére. HASSEK FERENCZ IGAZGATÓSÁGI TITKÁR SEGENGOTTESBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 január hó 10-ike. A jelen találmány tárgyát képező be­rendezésnek czélja a szénport a tüzelési teleptől távolfekvő készlettartályból ex­haustor segélyével kiszívni és a tüzelési telephez szállítani, a hol is a szénpor a vezeték végén elrendezett fúvókán át a tüzelési térbe fúvatik. A jelen találmány tárgyát képező be­rendezés a bebocsátandó szénpor mennyi­ségének igen pontos szabályozását teszi le­hetővé és ez által egyenletes és tökéletes elégést biztosít; ezen berendezés továbbá beszünteti az eddigi szénpor-tüzeléseknél a ! szállítás közben átnedvesedett szénrészecs- ' kéknek összeragadása következtében föllépő j azon lényeges hátrányokat, melyek abban nyilvánulnak, hogy a szénpor összecsomó­sodik és elégetlen alakjában közvetlenül a kifúvó nyílás előtt a hamútérbe esik. Végre az eddigi, a tüzelésre szénport használó üzemeknél a czélszerűtlen beadagolás foly­tán elkerülhetetlenül föllépő nagy porkép­ződést a jelen berendezés teljesen megaka­dályozza. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezés a mellékelt rajzban egy foganatosí­tási alakjában van bemutatva. A.s 1. ábra a berendezés részben metszett oldalnézete. A 2. ábra a fúvóka vízszintes metszete. A szénpor készletben tartására szolgáló (a) tartály, mely azon czélból, hogy egy tüzelő berendezéshez szükséges több tar­tályt lehetőleg kis helyen lehessen egymás­melleit elrendezni, négyszögletes. Ezen tar­tály alúl a szénpor könnyű kiömlését le­hetővé tevő csonka gulaalakú (b) toldat­tal bír. Ez utóbbi a (c) szívó szerkezettel van összekötve, mely a (d) bebocsátó sze­leppel, az ellenkező irányokba hajlított szárnyakkal bíró (f) szélkerekekkel, vala­mint (g) légbebocsátó nyílásokkal van el­látva és melynek czélja a szénport kiszívni és az ellenkező irányban forgó szélkerekek segélyével szétporlasztani. Ez utóbbiak a (h) szívó vezeték közvetítésével a (c) szer­kezettel összekötött (i) exhaustor által ho­zatnak mozgásba, mely utóbbitól a (k) ki­fúvó vezeték vezet a tüzelési térbe tor­koló (1) fuvókához, mely fúvóka, a mint az 1. és 2. ábrából látható, torkolata felé vízszintes irányban szélesbedik, függélyes irányban ellenben szűkül. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezés következőképen működik: Mihelyt az (a) tartályt az (m) tölcséren át megtöltöttük szénporral az (i) exhaus­tort elindítjuk, miközben a (d) szelepet

Next

/
Thumbnails
Contents