19284. lajstromszámú szabadalom • Légszívó berendezés kerékpárok explóziós mótorai számára

Megjelent 1900. évi szeptember lió 14-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI jS? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19284. szára. XX/C. OSZTÁLY. Légszívó berendezés kerékpárok explóziós motorai számára. DR KLINGENBERG GYÖRGY TANÁR CHARLOTTENBURGBAN ÉS BAUMANN LUCIÁN KERESKEDŐ STRASSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius 26-ika. Elsőbbsége Í899 szeptember 26-án kezdődik. A jelen találmány tárgyát légszívó be­rendezés képezi kerékpárok explóziós mo­torai számára, melynek czélja a szívás za­ját elhárítani, és a motorba lehetőleg tiszta levegőt szolgáltatni. Az eddig szokásos ilyen berendezések ugyanis azon hátránnyal bírnak, hogy a levegőnek az úgynevezett szívó fejen ke­resztül történő szívása kellemetlen zajjal | van egybekötve és hogy mivel a levegő közel a földhöz szívatik be, a kerekek ál­tal fölcsapott por nagy része is fölszívat­ván, a motor belsejébe hatol. Ezen hátrányt a jelen találmány tárgyát képező és a mellékelt rajzban egy foga­natosítási alakjában föltüntetett berende-f zés segélyével az által kerüljük el, hogy az (a) szelep, melyen át a motor a leve­gőt beszívja, a kerékpárkeretnek (b) csö­vével van összekötve, melybe a levegő a nyereg alatt elrendezett két (c) és (d) nyí­lásokon át áramolhatik be. Ez által nem­csak a zajt kerüljük el, hanem a levegőt oly magasságról szívatjuk be a talaj fölött, a melyben az pormentesebb. Természetes azonban, hogy a levegőt bebocsátó nyílásokat a keretnek más pont­ján is rendezhetjük el, a nélkül, hogy a i jelen találmány lényegét érintenők. SZABADALMI IGÉNY. I Légszívó-berendezés kerékpárok explóziós motorai számára, jellemezve az által, hogy a levegő beszívására a kerékpár keretének csövei, beszívó nyílásokul pe­dig a csövek legmagasabb pontjai hasz­náltatnak föl oly czélból, hogy a szívás zaja elkerültessék és hogy a motorba lehetőleg pormentes levegő jusson. (I rajzlap melléklettel.) FALLAB RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAP1

Next

/
Thumbnails
Contents