19239. lajstromszámú szabadalom • Csavaralakú kótalap mechanikus zeneművek számára

Megjelent 1900. évi szeptember lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19239. szám. IX/d. OSZTÁLY Csavaralakú kótalap mechanikus zenéló'művek számára. STAFFELSTEIN ADOLF KÁROLY FERDINÁND GYÁROS ALBERS­DORFBAN ÉS KLUGE HERMANN FERENCZ FERDINÁND GYÁROS LEIPZIG-GOHLISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1£00 márczius hó 3-ika. A mostani csavar- vagy csigaalakú, a leg­hosszabb zeneszámok megszakítás nélküli előadására alkalmazott kótalapok vala­mennyien azon hátránnyal bírnak, hogy mi­után csavaralakú szalaggá egyesített kü­lön gyűrűkből készültek, lyukasztás, de még játék közben sem vezethetők konczen­trikusan. Azonkívül hiányozván a tárcsa­mag is, nem eléggé szilárdak, úgy hogy játék közben deformálódnak, a mihez a zenélőműben való hiányos vezetésük és a lyukasztásnál előfordult szabálytalanságok hozzájárulva, a zeneszám előadása zavaros és pontatlan lesz. Jelen találmány tárgya egy oly kótalap, melynek egyes részei egy csavaralakú egésszé vannak egyesítve, a nélkül, hogy ez által a konczentrikus vezetés nehe­zebbé, a kótalap pedig kevésbbé szilárddá és ellenállóképessé válna, miáltal a zene­számok hű és tiszta visszaadása lehetővé válik. A találmány tárgya mellékelt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján elölnézetben van föltüntetve. A találmányt azon körülmény jellemzi, hogy az (a) kótalap egyes csavarmeneteit korongok alkotják, melyek a zertélőmű ve­zetőcsapjára való alkalmazhatóságuk czél­jából közepükön egy kis nyílással vannak ellátva. Azonkívül megfelelő távolságban középpontjuktól körívalakú (s) hasítékkal vannak ellátva csavaralakú kapcsolatuk lehetővé tétele végett. Ezen (s) hasítékhoz sugárirányban egy második (a) korong ke­rületéig húzódó (k) hasíték csatlakozik, melynél fogva az egyes (a) korongok csa­varszerű kótalappá egyesíttetnek. Az (s) és (k) hasítékok alkalmazása ál­tal, meglévő kótakorongok is csavaralakú kótalapokká egyesíthetők. SZABADALMI IGÉNY. Csavaralakú kótalap mechanikus zenélőmű­vek számára, jellemezve a czentrikusan elrendezett körívalakú (s) hasítékkal és a sugárirányban végighúzódó az előbbi­vel kapcsolatos (k) hasítékkal ellátott (a) kótakorongok által, melyeknél fogva az egyes kótakorongok egy pontosan ve­zethető csavaralakú kótalappá egyesít­tetnek. WU.LA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPEST Ef* (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents