19196. lajstromszámú szabadalom • Fonó- és sodrógép

Megjelent 1 900. évi augusztus hó 37-én. MAGY. gfo KIR. SZABADALMI fBgf HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19196. szám. XIV/a. OSZTÁLY. Fonó- és sodrógép. INTERNATIONAL ROTARY RING SPINNING COMPANY CZÉG BOS­TONBAN, MINT BELANGEB GYŐZŐ MAGÁNZÓ SEA VIEWI LAKOS JOGUTÓDJA. A szabadalom bejelentésének napja 1900 január hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát fonó- és sodró­gép képezi, melynek czélja az eddigi gépek munkaképességét fokozni ós a gyártmány minőségét javítani. Ez ideig ezen gépek munkaképességének határa azáltal volt megszabva, hogy a fo­nalvezetéket bizonyos sebességnél (körülbe­lül perczenként tízezer fordulatnál) nagyobb sebességgel nem lehetett forgatni, anélkül, hogy ez föl ne melegedjék, a gyűrű el ne törjön és ezáltal hasznavehetetlenné váljék; ezen fölmelegedés a vezetőnek a gyűrűhöz való súrlódása folytán állott be és a for­gási sebességgel folyton növekedett. Hogy egy géppel tehát nagyobb munka­képességet érjünk el. magának a gépnek méreteit és orsóinak számát kellett növelni, a mi azonban egy részt nagyobb térigén} bevétel­lel, másrészt az újonnan elrendezendő orsók (csévék) és más szükséges részek beszerzése következtében költséggel is jár. A jelen találmány tárgya már most le­hetővé teszi, hogy ugyanazon számú orsók­kal a teljesítményt növeljük, anélkül, hogy a gép árát növelnők és az üzemet drágí­tanék. A jelen találmány tárgyát képező gépnél ugyanis egy bizonyos nagyságú csévére na­gyobb mennyiségű fonalat egyenletesebben göngyölhetünk föl, miáltal a gombolyítás olcsóbbá lesz; továbbá a fonalszakadások számát és az összebogozások gyakoriságát csökkentjük és ezzel anyagmegtakarítást I érünk el. Ezen fontos eredményeket a fonalvezeték j súrlódásának csökkentése által érjük el, mi­| által egyúttal lehetővé tesszük annak gyor­sabb forgatását, úgy hogy az orsót is az eddiginél sokkal nagyobb sebességgel hajt­hatjuk. A jelen találmány tárgyánál már most a keretet akként rendezzük el, hogy a gyűrű gyakorlatilag szabadon foroghasson, midőn az orsó mozgásban van és hogy az ekként forogván, a fonal egyenetlen megfeszítésétől vagy egyéb okokból származó ki nem egyen­súlyozott erőknek bizonyos irányban en­gedjen. A helyett tudniillik, hogy a gyűrűt a tartóra rögzítnők (a mint az ez ideig szokásos volt), vagy hogy azt golyós csapágyban I ágyaznék (a mint azt ezelőtt ajánlották),

Next

/
Thumbnails
Contents