19188. lajstromszámú szabadalom • Készülék kerek bádogedények elzárására és zárószélek áthajtására és összesajtolása által

Megjelent 11)00. évi augusztus hó 27-én. MAGY. m KI R ­SZABADALMI j||| | HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19188. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Készülék kerek bádogedények elzárására a zárószélek áthajlítása és összesajto­lása által. MENDHAM CONRAD FIELD MÉRNÖK LONDONBAN, GRIFFIN ERNST FEATHERSTONE GYÁRIGAZGATÓ WESTLEIGHBEN ÉS HIGGS WAL­TER EDWARD MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 17-ike. A szabadalom tárgyát egy készülék ké­pezi kerek bádogedények, szelenczék vagy kannák fenék- és födélnyílásának elzárására a zárószélek áthajlítása, egymásba tekercse­lése és légmentes összesajtolása által. A fölső és alsó zárófenekek szélét előzőleg derékszög alatt föl- és kihajlítjuk és a hen­geres tartányköpenybe lazán betoljuk. A tartányokat így előkészítve egymásután egy ferde síkra helyezzük, melyen önsúlyuk folytán a tulajdonképeni zárókészülékhez gördülnek. A készüléknél az edényeket egy ide-oda menő fogó megfogja, két egymástól eltolható gyorsan forgó kerek tárcsa közé vezeti és elereszti, mihelyt a tárcsák az edényfenekek szélébe behatoltak. Ezután egymásután két különböző hengerpár jön működésbe, melyek a zárószéleket áthajlít­ják és összesajtolják, a midőn a tárcsák ke­rületei alátámasztást képeznek. Végül a tár­csák a nyomóhengerek egyidejű visszalé­pése mellett egymástól eltávolodnak, úgy, hogy a kész edények leeshetnek. A fogó nyomóhengerek és ellentámaszok ide-oda menete, illetve be- és kikapcsolása emel­tyű-, tolattyú- és kerékművek segélyével görbe tárcsák által egy közös üzemtengely­ről eszközöltetik. Az összes dolgozó elemek különböző edénynagyságok számára beállít­hatóan vannak szerkesztve. A gép teljesen önműködően dolgozik, miért is teljesen ve­szélytelen kezelés mellett nagy munkaké­pességgel bír, mivel a munkásnak az edé­nyeket a gépbe sem behelyezni, sem kivenni nem kell. Ezen készülék a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyben az 1. ábra a gép oldalnézetét; a 2, ábra a gép hátulnézetét mutatja; a 3. ábra a tulajdonképeni zárókészűlék hátulnézete; a 3a. ábra az 1. ábrabeli oldalnézet egy részét tünteti föl, a midőn a működő ele­mek más helyzetben vannak ; a 4. ábra egy részlet fölülnézetét, míg az 5—9. ábrák a zárószélek áthajlítását és összesajtolását ábrázolják. Az (a) gépállványban (1. és 2. ábra) a (b, c) csapágyak (d) vezetékekben eltolhatóan vannak elrendezve. Az ezen csapágyakban

Next

/
Thumbnails
Contents