19176. lajstromszámú szabadalom • Készülék füstelvezető csöveknek kürtőlyukakban s hasonlókban való tömítő megerősítésére

Megjelent 1900. évi augusztus hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19176. szám. XVI/*>• OSZTÁLY Készülék füstlevezető csöveknek kürtőlyukakban s hasonlókban való tömítő megerősítésére. BAER KÁROLY ÉPÍTÉSZ ELTVILLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 április hó 18-ika. Jelen találmány tárgya füstelvezető csö­veknek kürtőnyílásokban és hasonlókban légtömítőleg való megerősítését czélozza. A mellékelt rajzlap ábráján a találmány­beli készülék egy foganatosítási alakjának hosszmetszete szemlélhető. Ezen készülék lényegében véve áll a kürtő­nyílásba behelyezendő, czélszerűen fémlemez­ből készült (1) hengerből, melynek belső (2) széle a henger irányához képest merőlege­sen ki vau hajlítva és (3) falfelülethez van hozzáillesztve, míg külső vége karimaszerű­leg befelé van hornyolva (4)-nél, úgy mint ez a mellékelt rajzon világosan látható. Az (1) henger belső fölületén megfelelő távol­ságban egymástól (5) lemezrúgók vannak elrendezve, melyek a füst elvezetésére szol­gáló (6) cső külső fölületéhez, ennek az (1) hengerbe való betolása alkalmával hozzáfe­küsznek s így a füstelvezető csövet rögzítve tartják, mely alkalommal a (6) csőnek külső vége az (1) henger befelé hajlított (4) kari­májával érintkezik. Azon czélból. hogy az (1) henger és (6) füstvezetőcső között tömítő­kapcsolatot létesítünk, (4) karima és a füst­elvezetőcső külső vége közé agyagból vagy más hasonló anyagból álló (7) gyűrűt helye­zünk, melybe a füstelvezetőcső külső vége az (1) hengerbe való betolás alkalmával bele­nyomul. SZABADALMI IGÉNY. Készülék fiistelvezetőcsöveknek kürtőlyukak­ban s hasonlókban való tömítő megerő­sítésére, képezve a kürtőnyílásba beto­landó és itt tetszőleges módon megerő­sítendő, czélszerűen fémlemezből készült (1) henger által, melynek külső vége befelé hajlított (4) karimát képez, továbbá képezve az (1) henger belső oldalán el­rendezett, tetszőleges számú (5) lemez­rúgók által, melyek az (1) hengerbe betolt (6) cső külső fölületéhez nyomulva, ezt állásában rögzítik, hol a füstelvezető cső külső vége az (1) hengerbe való betolás alkalmával az ezen henger külső végénél kiképezett s föntebb említett (4) karimához nyúl, míg a légtömítő zárást egy a füstelvezetőcső külső vége és a (4) karima közé helyezett, agyagból vagy más hasonló anyagból álló (7) gyűrű biz­tosítja. !\ rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPBBTKN

Next

/
Thumbnails
Contents