19165. lajstromszámú szabadalom • Léghűtő berendezés

Megjelent 1900. évi augusztus hó 28-áu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19165. szám. VIII/k. OSZTÁLY­Léghűtő berendezés. HEIMPEL KÁROLY MÉRNÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 inárczius hó 14-ike. Színházaknál, hangversenytermeknél és más hasonló helyiségeknél csak akkor le­het a levegőt hathatósan hűteni, ha ép oly változó munkabírású berendezést alkal­mazunk, mint a mily változók azok a vi­szonyok, melyek a hűtendő helyiség hő­állapotát határozzák meg. Különösen szín­házaknál, üléstermeknél stb. rendesen ar­ról van szó, hogy néhány rövid óráig nagy hűtőhatás álljon rendelkezésünkre, míg a nap többi részében hűtés teljesen fölösle­ges. A számítás arra vezet, hogy rendkí­vül nagy hőmennyiség vonandó el, úgy hogy a hűtőgépeket is rendkívül nagyra kell méreteznünk, miért az ily hűtőberen­dezések használatát már a nagy beszerzési költségek is meggátolják. A szóban lévő találmánynak az a czélja, hogy ezeket a hátrányokat elkerülje, és a szóban lévő berendezésnél a hűtőgépnek nem az a föladata, hogy a levegőt köz­vetlenül hűtse, hanem az, hogy vizet vagy más alkalmas folyadékot annyira lehűtsön, hogy a jégképződés meginduljon, mely je­get azután az adott pillanatban a hő gyors elvonására lehet használni. A levegő egy evvel az akkumulátorral kapcsolatban lévő fölületi hűtőn hül le. Ez a kombináczió lehetővé teszi, hogy egy­részt egy tömegtől lassan, fokozatosan, vonjunk el hőt, másrészt pedig eme lehű­tött tömeg segélyével a levegőtől a hőt gyorsan vonjuk el, de magában véve a hű­tött levegő hőmérsékletének pontos sza­bályozását nem engedi meg, minthogy úgy az akkumulátor, mint a friss levegő hő­mérséklete változó. A hőmérséklet szabá­lyozása czéljából egy külön, a hőközlést szabályozó berendezést kell alkalmaznunk. A friss levegőt bevezető tömlő a beren­dezés előtt két tömlőre oszlik, ezek közül az egyik a levegőt a berendezésen vezeti at, a másik ellenben egy tolóka segélyé­vel szabályozható, a berendezés mellett van vezetve és a berendezés mögött a hűtőberendezésen áthatoló tömlővel egye­sül. Ha az utóbb említett tömlő szabályozó tolókája el van zárva, az összes levegő a léghűtőn megy át, de ha a tolókát telje­sen vagy részben nyitjuk, a levegőnek csak egy része megy át a hűtőn, vagy pe­dig a hűtő teljesen ki is kapcsolható. A hűtő mögött a tömlők ismét egyesülnek. Ilyképen módunkban áll a tolóka egyszerű nyitásával vagy elzárásával a levegő le­hűlését nulla és egy, a berendezés méretei által meghatározott maximum között pon­tosan szabályozni, a nélkül, hogy a szel­lőztetéshez szükséges összes levegő meny­nyiségét változtatnók.

Next

/
Thumbnails
Contents