19139. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti vonatok összeütközésének megakadályozására

Megjelent 1900. évi augusztus lió 24-én. MAGY. ggg Kin. SZABADALMI |fiij HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19189. szám. V/a. OSZTÁLY. Berendezés vasúti vonatok összeütközésének megakadályozására. SKOPEC JÁNOS ELEKTROTECHNIKUS ÉS OREL MÓR CS. KIR. KERESKEDELMI TANÁCSOS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 21-ike Jelen találmány tárgya oly berendezés, mely az ugyanazon sínpáron egymással szembenjövő vagy egymás után haladó vagy ezen sínpárt keresztező vonatok összeütkö­zését megakadályozza és pedig oly módon, hogy segélyével függetlenül a gépész te­vékenységétől a vonatokat megállítjuk, miál­tal az összeütközést megakadályozzuk. A találmány következő elven alapszik: Az egyes vontatógépeket (mozdonyokat vagy motorkocsikat) ezen vonatmegállítóberende­zéssel látjuk el, mely villamos üzemű von­tatógépeknél egy elektromotorból, gőzüzemű vasutaknál pedig egy gőzhengerből áll. Ezen készülékek egy-egy villamos kikapcsolóval vannak ellátva, melyek működtetéséhez szük­séges villamos erőt vagy a vonathoz elhe­lyezett telepekben szállítjuk, vagy pedig hozzá az állomásoktól vezetjük. Az áram a kikapcsoló elektromágnesen és a géptől jól elszigetelt forgó vagy csuszókontaktuson át egy kontaktsínbe áramlik. A kontaktsínt a sínek között ezektől el­szigetelve alkalmazzuk. A kontaktsín tehát az egyik áramvezeték. Az áram visszavezetésére a sínpár és a gép fémanyaga szolgál. Ha ezen sinpár és a kontaktsín között például két vonat érintkezést (kontaktust) létesít, úgy a két mozdony, illetőleg az eze­ken alkalmazott készülékek között egy zárt áramkör keletkezik. Miután az áram legelsőbben a villamos rögzítés elektromágnesein hatol keresztül, ezekben áram fejlesztetik, mely akikapcsoló horgonyt magához húzza. Ennek következ­tében a vonat megállítókészűlék működésbe jön és a vonatot az alább leírt módon meg­állítja, I Mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli alakját vázlatosan tünteti föl. 1. ábra vonatmegállítókészűlék egy gőz­gép (mozdony) számára. 2—4. ábrák az ebez tartozó árainvezétékek. A gőzkazánra vagy a mozdony más al­kalmas helyére erősített (G) talplemezre a (KI) dugattyúval bíró (K) dugattyúval el­látott (C) gőzhenger van fölszerelve. A gőz­hengerbe a gőzt közvetlenül a kazánból a (D) csövön vezetjük. A (D) cső (V) szelep­pel vagy effélével van ellátva, melynek be­állítható (1) emeltyűje (FI) rugóval van kap­csolatban. Ezen (FI) rúgó a szelepet nyitvatartani igyekszik, ezen igyekezetében azonban meg­akadályoztatik azáltal, hogy az (1) emeltyű másik (2) végét egy villamos kikapcsoló ké-

Next

/
Thumbnails
Contents