19129. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műkövek előállítására

Megjelent 1ÍKM). évi augusztus Iió 22-én. MAGY. m KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19129. szára. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás műkövek előállítására. DENAEYEB ALFONZ CHEMIKUS BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 14-ike. Ezen találmány tárgya olyan eljárás, , mellyel aprított ásványi vagy organikus j anyagok kémiai úton kőszerű, illetve elkö­vesedett termékekké köthetők, melyek nagy szakítási és nyomási szilárdságot nagy ko­pási ellenállással egyesítenek és az eddig alkalmazott természetes kőzetekhez hason­lóan sokoldalú ipari használatra alkalmasak. Az eljárást egy sajátságos kémiai kötő­anyag alkalmazása jellemzi, mely homokra, kavicsra, salakra, porított aszfaltra, hasonló­képen mészkőre, gránitra, porfirra és más kőzetekre, továbbá aprított organikus anya­gokra, pl. fűrészporra hatást gyakorol. A kötőanyagnak keveréke a föntemlített többé vagy kevésbé aprított ásványi vagy organikus anyagokkal mintázó anyag gya­nánt szolgálhat díszítmények stb. előállí­tására. A kémiai kötőanyag többé vagy kevésbé hígított kolloid kalcziumszilikátból áll, melyet egy aequivalens alkáliszilikátnak egy aequi­valens kalcziumhidráttal vízben való csere­bomlása útján kapunk. Az aequivalens meny­nyiségű kalcziumhidrát egy aequivalens klór­kalcziummal vagy bármely más a föntemlí­tett cserebomlásra képes kalcziumsó egy aequivalensével helyettesíthető. A kövesítő kötőanyag gyanánt működő kalcziumszilikátot fölhasználása előtt ki kell mosni és kisajtolni. A kalcziumszilikát azzal a sajátsággal bír, hogy a vele összekevert ásványi és organikus anyagokat igen gyor­san oly kőszerű tömeggé alakítja át, mely nagj- ellenálló képességgel bír és a folya­dékokat át nem bocsátja. A hozzákeverendő homok stb. mennyisége függ az elérni kívánt keménység és ellenállás mértékétől. Igen magas ellenállóképesség elérése vé­gett sajtókat vehetünk segítségül. Az előállított kövek aszfalt- vagy bitumen­oldattal vonhatók be. SZABADALMI IGÉNY. Alkáliszilikátok és kalcziumvegyületek csere­bomlása által előállított kolloidkalczium­szilikátnak zselatinszerű, sajtolt, czentri­fugált vagy poralakban való alkalmazása, kötőanyag gyanánt aprított (kizárólag vagy részben kovasavat tartalmazó) ter­mészetes ásványi anyagok, pala, mészkő, aszfalt, illetve bitumentartalmú kőzet stb., salak vagy organikus anyagok (fűrész­por stb.) számára, mi mellett az eljárás előnyösen az összes ismert mechanikai eszközök és nyomás alkalmazásával hajt­ható végre. DALLAS «É8ZVÉNVTÁfi8ASAo NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents