19101. lajstromszámú szabadalom • Kígyócsöves szivattyúk módjára berendezett gázkompresszor

Megjelent 1900. évi augusztus lió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19101. szám. IIle. OSZTÁLY. Kígyócsöves szivattyúk módjára berendezett gázkompresszor. VAN VRIESLAND ADOLF IZIDOR MÉRNÖK AMSTERDAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 16-ika. A jelen találmány tárgyát kígyócsöves szivattyúk módjára berendezett gázkom­presszor képezi. Az ismeretes gáz komprimálására szol­gáló kgyíócsöves szivattyúk azon jelenté­keny előnnyel birnak, hogy a csőmenetek száma által a létesítendő gáznyomás nagy­ságát fokozhatjuk és hogy ezen szivattyúk­kal igen egyenletes nyomást érhetünk el. Ehhez azonban szükséges, hogy a szivattyú­térben lévő folyadék szintje állandó magas­ságban tartassék. A jelen találmány tárgyát képező kom­presszornál a bizonyos nyomásnak megfe­lelő normális folyadékállás önműködően és teljes biztonsággal tartatik fenn, a mi kü­lönösen akkor igen fontos, ha a gázkom­presszor oly csővezetékkel kapcsolandó ösz­sze, melynél meg van azon eshetőség, hogy ! a nyomás ingadozásaival világító vagy fíitő lángok eloltatnak és ennek következtében a gáz szabadon kiáromolhatik. Hogy a szivattyútérben állandó folyadék­állást érjünk el, a kígyócsöves szivattyú nyomó és szívó kamráját egy U-alakú köz­lekedő cső segélyével összekötjük egymás­sal, mely cső hosszát akként választjuk, hogy a benne lévő folyadékoszlop magassága leg­alább is akkora legyen, mint a szivattyú csőmeneteiben lévő folyadékoszlopok ma­gasságának összege. Ezen elrendezéssel azon hátrányt kerüljük el. hogy az egész folya­dék, valamint komprimált gáz a szívó kam­rába nyomassék. A gázkompresszort oly szerkezettel is lehet ellátni, mely a gáznak a szivattyúhoz kapcsolt vezetékét elzárja, mihelyt a válasz­falban keletkező lyuk vagy más körülmé­nyek következtében komprimált gáz jut a szivattyútérbe, vagy ha a folyadékmagasság a szivattyútérben ily lyuk következtében megváltoztatik. Ezen szerkezet egy a gáz­vezetékben elrendezett visszacsapó szelep­ből vagy úszó szelepből áll, mely a gáz­vezetéket elzárja, mihelyt a folyadékállás a szivattyútérben a normális magasság alá sülyed. A fényerősségnek ezen esetben bekövet­kező csökkenése jelül szolgál arra, hogy a berendezés megvizsgálandó és megigazí­tandó. A jelen találmány tárgyát képező és a kígyócsöves szivattyúk módjára berendezett gázkompresszor a mellékelt rajzon egy fo­ganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a kompresszor hosszmetszete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vonala sze-rint.

Next

/
Thumbnails
Contents