19092. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályos szódának telített szódaoldatból való előállítására

Megjelent 1900. évi augusztus hó 17-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI jBm[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19092. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kristályos szódának telített szódaoldatból való eló'állítására. KÜNSTNER JÓZSEF GYÁROS OBERSEDLITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi kristályos szódának különösen kisebb kris­tályok alakjában való előállítására. Az eljárás abban áll, hogy az elegendő­képen konczentrált (telített) szódaoldatot nem nagy kristályosító edényekben vetjük alá lassú lehűtésnek, mint eddig, hanem kis folyadékrészekre osztva hűtjük le. Ezen czélból a körülbelül35° C. hőmérsékletű telített szódaoldatot kis nyílásokon, pl. permetezők segélyével szétporlasztjuk és az így nyert folyadékesőt lehűtjük. A lehűtést akként foganatosítjuk, hogy a szétporlasztással együtt préselt és lehütött levegőt vezetünk a folyadékba; de lehet a lehűtést az által is elérni, hogy az előnyösen függélyes su­gárban bevezetett szétporlasztott oldatot elegendő magasságból engedjük leesni, mi­közben hideg légáramot bocsátunk ellenébe. A jelen találmány tárgyát képező eljárás foganatosítására szolgáló berendezés a mellé­kelt rajzon hosszmetszetben van föltüntetve. A konczentrált szódaoldat a (b) csövön át az (r) készlettartályba jut, mely az (n) cső segélyével előnyösen a nyomó légve­zetékkel van összekötve, úgy, hogy az lég­üst gyanánt, szolgál. A szódaoldat az (r) tartályból az (m) csövön át a (cl) hűtőké­szülékbe jut, melybe a hűtő víz alulról (c)-nél ömlik be és fölül (f)-nél folyik ki. A szódaoldat fölül (o)-nál ömlik be a (cl) tartályba és (g)-nél folyik ki. Egy má­sik (c'2) hűtőkészülékben az (a) csövön (ov­iiéi beáramló levegő hüttetik le. A hűtőfo­lyadék itt (ol)-nél ömlik be és (fl)-nél távozik el. A szódaoldat a (cl) tartályból a (g) csövön át ömlik ki ós a permetezővel ellátott (d) injektor által a zárt (k) toronyba hajtatik. A permetezőhöz jut egyszersmind a (c2) hűtőből a (h) csövön át áramló le­vegő is. A (k) torony, melyben a szódaoldat és levegő keveréke föllöveltetik, körülbelül 30 m2 alapterület mellett czélszerüen leg­alább is 12 m. magassággal bír. A toronyba czélszerüen alulról (l)-nél erős hideg lég­áram fúvatik be, úgy hogy ez a leeső fo­lyadkrészecskékkel szembeáramlik. A le­esésnél a folyadékrészecskék a hideg ellen­áramló levegővel való érintkezés által nö­vekedett lehűtés következtében kikristályo­sodnak és a torony fenekén gyűlnek össze. Ha a torony elég magas, akkor a szódaol­dat szétporlasztására nem kell nyomó leve­gőt alkalmazni, mivel a leeső folyadékré­szecskéket a velük szembe vezetett hideg légáram amúgy is lehűti. A jelen találmány tárgyát képező eljárás az ismeretes kristályosító eljárásokkal szem-

Next

/
Thumbnails
Contents