19087. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a kőszénkátrány festőanyagok átalakulási termékeinek előállítására

Megjelent 1900. évi augusztus lió l(>-án. MAGY. jp| Kia SZABADALMI Igra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19087. szám. IV/f- OSZTÁLY. Eljárás a kőszénkátrány-festőanyagok átalakulási termékeinek előállítására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CZÉG M/M HÖCHSTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 február hó 10-ike. Azt találtuk, hogy azon aromás bázisok, melyek a kétértékű (NHCH2 ) vagy (NRCH2 ) csoportot (a hol R=alkyl) mindkét oldalon benzol (toluol vagy xylol) szénatomhoz kötve, a molekulában egyszer vagy többször tar­talmazzák, sajátságos módon megváltoztat­ják azon kőszénkátrányfestőanyagokat, me­lyek primér vagy szekundér amidocsoporto­kat vagy hydroxylcsoportokat tartalmaznak. Azt találtuk, hogy ilyen bázisok a követ­kezők : I. Az o-amidobenzylanilin és a p-amido­benzylánilin, valamint ezeknek homologjai és nitrogénalkylezett származékai. II. Az anhydro-p-amidobenzylalkohol és az anhydro-p-amido-m-tolylalkohol. III. Azon termékek, melyek keletkeznek: a) ásványi savaknak az anhydroformal­dehydanilinre, a három anhydroformaldehyd­toluidinre és valamennyi anhydroformalde­liydxylidinre vagy több ilyen anhydrobázis elegyére való áthelyező hatás folytán; b) ha formaldehyd egyrészt és valamely primér vagy szekundér anilinbázis savanyú oldatban másrészt molekuláris mennyiség­ben egymásra hat, mi mellett anilinbázis alatt: anilint, a 3 isomer toluidint és vala­mennyi isomer xylidint, valamint ezen bá­zisok elegyeit értjük. Azon változások, melyeket a nevezett bá­zisok a festőanyagokon előidéznek, nagyon sokfélék; függnek azok első sorban azon osztálytól, melybe az alkalmazott festőanyag tartozik, ellenben csak másodsorban függ­nek a változást okozó bázis megválasztásá­tól. A diamidotriphenylmethan-, triamidotri­plienylniethan-, safranin- és rhodamincsoport vízben oldható bázikus festőanyagai a neve­zett bázisok behatása folytán új, vízben oldható termékekké alakulnak át, melyek az eredeti festőanyagoktól a színárnyalatban föltűnően különböznek; így pl. az I. és II. csoport bázisaival a diamidotriphenylkarbi­nolból («benzalibolya» vagy «Döbner-féle ibolya») kék egészen kékeszöld festőanya­gokat, a fuchsinból ibolyát, a safraninból és rhodamin 6 G-ből vörösesibolya festőanya­gokat kapunk. Ellenben egészen más mó­don nyilvánul a változás a fluoresceincso­port festőanyagainál és bizonyos azo festő­anyagoknál, nevezetesen az úgynevezett congofestékeknél. Ezen két utóbbi festék­csoportnál a bevezetésben említett bázi­sok behatására föllépő színárnyalat-változás többé vagy kevésbbé tetemes; mélyrehatób-

Next

/
Thumbnails
Contents