19083. lajstromszámú szabadalom • Újítások vasúti kocsialvázakon

Megjelent 1900. évi augusztus lió l(>-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19083. szára. V/b. OSZTÁLY. Újítás vasúti kocsialvázakon. THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED CZÉG LONDONBAN. Bejelentésének napja 1900 április hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát képező újítá sok különösen az Európában használatos méretekkel bíró vasúti kocsikra vonatkoz­nak, de természetes, hogy más kocsiknál is alkalmazhatók. Ezen újításoknak czélja oly szerkezeteket teremteni, melyek a már meg­lévő alvázakra könnyen fölszerelhetők, az alvázat jelentékenyen erősbítik és mereví- i tik, a részeket egyszerűsbítik. a súlyt csök­kentik és lehetővé teszik, hogy a kocsikon úgy automatikus, mint közönséges lánczkap­csolásokat alkalmazhassunk; továbbá oly ütköző közeget létesítenek, mely az össze­nyomatásnál igen nagy ellenállást fejt ki és végre oly kapcsolást létesítenek, mely­nél kis kanyarulatok befutásánál föllépő kikapcsolás eshetősége csökkentve van és mely a lökéseket kanyarulatok befutásánál a kocsialvázról elhárítja és mely végre igen könnyen és biztosan kapcsolható össze akár automatikus, akár közönséges lánczkapcso-1 ássál. A jelen találmány szerint ugyanis a ko­csialváz közbeeső hosszgerendáin egy csa­tornás fémszekrény van megerősítve, mely kisajtolt vállrészekkel bír, melyek a húzó és ütköző hatásokat fölfogják és a kocsial­vázra viszik át; az alvázon továbbá egy csatornás fémtartót erősítünk meg, mely az alváz egyik végétől annak másik végéig alul hosszirányban végigterjed, a váznak középső részein van megerősítve, és mely a vonó és ütköző szerkezetek számára szol­gáló szekrénnyel és vállrészekkel bír; ezen­kívül az alváz szélső gerendáin leszerelhető ütközők, valamint oly kapcsolás van elren­dezve, mely fején egy csuklósan megerősí­tett karommal és szárán szintén csuklósan elrendezett vonó vagy ütköző kengyellel bír; ezen kapcsolás a rajta csuklósan meg­erősített karmon és kengyelen kívül a szárra ható és a kapcsolást normálisan czentrális állásban tartó rugókkal, a szárnak oldalas elmozgatását határoló toldatokkal, a fej oldalas vezetékében rúgó nyomás alatt álló nyomótömbbel és végül egy a kapcsolás fején vízszintesen ágyazott kapcsolási horog­gal van ellátva. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya néhány foganatosítási alakban van föltüntetve. Az 1. ábra a jelen találmány tárgyát ké­pező újításokkal ellátott vasúti kocsi alvázát hosszmetszetben láttatja. A 2. ábra annak fölülnézete.

Next

/
Thumbnails
Contents