19043. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék folyadékok destillálására

Megjelent lí>00. évi augusztus lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19043. szám. IVH- OSZTÁLY. Eljárás és készülék folyadékok des ztillálására, gőzösítésére vagy extrahálására. THEISEN EDE MÉRNÖK BADEN-BADENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 február hó 15-ike. Folyadékok desztillálásánál, illetve gőzö­sítésénél előnj'ös azokat vékony rétegekben, kényszermozgásúan és gyorsan a fűtő fölii­letre vezetni és a gőzöket lehetőleg gyor­san a fölhevített folyadékból elvezetni. Ezen czélra előnyösen czentrifugált gőzáramot alkalmazunk oly módon, hogy ez által a gőzök elkülöníttetnek, a folyadékok pedig lehetőleg vékony rétegben, gyorsan és kény­szermozgásúan vezettetnek el a fűtő fölü­lete fölött. A jelen találmány tárgyát képező és ezen czélra szolgáló eljárás lényegében abban áll, hogy a desztillálandó, illetve gőzösítendő folyadékot egy kívülről hevített kúpos vagy hengeres, lapos vagy hullámos zárt gőzösítő készülék belső föliiletére visszük, mely ké­szülék a folyadék be- és kiömlésére, vala­mint a képződött gázok kivezetésére szol­gáló nyílásokkal van ellátva, továbbá, hogy egy czentrifugált gáz nyomása által a folya­dék kényszermozgású gyors mozgásban tar­tatik és hogy a fűtő föliilet fölmelegedése által képződött gázok ezen gyorsan keringő folyadékrétegtől egyenletesen elkülöníttet­nek és azután eltávolíttatnak azon ezélból, hogy a készülékben már képződött gázok­nak a folyadékkal való érintkezése lehető­leg elkerültessék és ez által egy, ámbár csak csekély, állandó gáz-, illetve gázüres tér éressék el. Minden gőzösítésnél igen előnyös a gőzöket azon helyről, a hol azok képződnek, azaz egy kívülről hevített lehe­tőleg vékony folyadékrétegből elvezetni, hogy így a fűtő föliilet egy részén lévő folyadék­rétegből keletkező gázok, illetve gőzök ne kényszeríttessenek az ezen réteg fölött lévő folyadékréteggel való érintkezésre, illetve azon való áthaladására, a mely eljárás eddigelé különösen nagy gőzösítőknél és erősen konczentrált sűrű, nehezen forró masszáknál csak csekély mértékben volt fo­ganatosítható, mivel csak az aránylag híg masszákat lehet a forralás által előidézett mozgással elegendő keringésben tartani. A forralás előidézte buborék képződés az eddig szokásos készülékekben némely folya­déknál, pl. a kátrány desztillálásánál. némely lúg konczentrálásánál még más hátrányokat is rejt magában, a mennyiben pl. a túlhab­zás, a buborékok explóziója stb. által nem gázalakú testek is tovaragadtatnak, mi által a gőzök tisztátalanná válnak, nagyobb kon­czentrácziónál pedig a massza megkemé­nyedése következik be, sok esetben a fűtő fölületet a gyorsan bekövetkező kérgesedés ellen sem lehetett biztosítani, a konczen­tráczió pedig egy bizonyos konzisztenczián

Next

/
Thumbnails
Contents