19038. lajstromszámú szabadalom • Feszítő és biztonsági szerkezet villamos vezetékek számára

Megjelent lí>00. évi augusztus lió 11-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19088. szám. v/g OSZTÁ LY­Feszítő és biztonsági szerkezet villamos vezetékek számára. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 deczember hó 7-ike. Ha több villamos vezeték egy közös ár­boczon van fölfüggesztve, akkor kívánatos a vezetékek leesüngésének mértékét egyen­lővé és a hőmérséktől függetlenné tenni azon czélból, hogy a vezetékeket egymás­hoz közel rendezhessük el, a nélkül, hogy azok alacsony hőmérséknél húzásra túlsá­gosan igénybe legyenek véve. Ennek elérésére tudvalavőleg a vezetéke­ket spirálrúgók hatása alatt álló forgatható izolátorokon tekerik körül. Ezen elrendezés azonban különféle hátrányokkal bír, melyek jelen találmány által elkerülhetők. A jelen találmány lényege abban áll, hogy húzóerő befolyása alatt álló vezetékek tám­pontjait, illetve fölfiiggesztési pontjait, a ve­zeték hosszirányában eltolódását továbbá arra is fölhasználhatjuk, hogy az elszakí­tott vezetékeket a földdel hozzuk kapcso­lásba vagy rövidre zárjuk, miáltal azok ár­talmatlanná válnak. Több párhuzamosan elrendezett sodrony egyenletes lecsüngése különösen több veze­tékű elektromos vasutak számára bír nagy fontossággal, hol a vezetékek egy közös áll­ványra szerelt áramszedők által érintetnek. Az (1 és 2) vezetékek (1. ábra) ismeretes módon a (3 és 4) süvegek segélyével az (5 és 6) szigetelőkre vannak erősítve, ez utób­biak a (9 és 10) csapok körül forgatható (7) illetve (8) konzolokra vannak szerelve. A sodrony az egyes szakaszokban, me­lyekre az (1) vezeték (2. ábra) föl van osztva, a (11 és 12) erők által feszíttetik meg, mely­erők befolyása alatt a konzolok a (7 és 7') állások között az uralkodó hőmérséklet sze­rint valamelyes helyzetet elfoglalnak. A 3. és 4. ábrában a sodronyok egy czél­szerű kifeszítési módja van föltüntetve ; a mint látható, magát az (1) sodronyt használ­juk föl a kifeszítésre, mely czélból azt egy szakasznak utolsó konzolján túl több (13, 14, 15) szigetelő beigtatása után a legközelebbi árboczhoz vezetjük és itt feszítő rúgóval vagy a (24) feszítő súllyal összekötjük. A 3. és 4. ábrákból egyszersmind két szomszédos vezetékszakasz mint valamely villamos vasút fölső vezetéke egymáshoz csatlakozó végeinek oly elrendezése is lát­ható, mely lehetővé teszi, hogy a villamos vasút kocsijának áramszedője ezen csatla­kozási ponton az érintkezés megszakítása nélkül haladhasson át; ezt azáltal tesszük lehetővé, hogy a két (1 és 16) vezetéket (4. ábra) két szomszédos szakasznak közös ha­tárán egymás mellett és azon síkban ren­dezzük el, melyet az áramszedő kengyele súrol.

Next

/
Thumbnails
Contents