19023. lajstromszámú szabadalom • Készülék puskacsövek megvizsgálására

MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19023. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Készülék puskacsövek megvizsgálására. JACK SON JÁNOS MÉRNÖK ÉS LANGWORTHY FLÓRA HONORA MAGÁNZÓNŐ LEYTONSTONEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát puskák és más lőfegyverek csöveinek azon ezélból való megvizsgálására szolgáló készülék képezi, hogy az illető cső tökéletesen egyenes-e vagy sem. A találmánybeli készülék lényegében véve egy csőből áll, mely a megvizsgálandó fegyvercsőbe vagy egészen, vagy pedig csak azon pontig tolatik be, melyet megvizsgálni szándékozunk. A mellékelt rajzlap ábráján ezen készü­léknek egy foganatosítási alakja van föl -tüntetve, hol az 1. ábra annak oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete, míg végül a 3. ábra homloknézete A készülék fő alkotó részét képező cső úgy közepén, mint két végénél egy-egy (A B és C) vastagítással bír. Ezen vastagítások vagy csomók a megvizsgálandó cső belső üregébe pontosan beleillenek. Azon ezélból, hogy a készülék kissé nagyobb átmérővel bíró csövek megvizsgálásához is alkalmaz­ható legyen, az említett vastagításoknál megfelelő alakkal bíró (D) lemezrúgókat ren­dezhetünk el. Az (A B C) vastagítások kö­zött a hajlékony fémből készített (E) csövek foglalnak helyet, melyeknek hajlékonyságát az (P) bemefszések segélyével vagy más alkalmas módon még növelhetjük, úgy hogy ezen csövek bármelyik oldal felé könnyen elhajolhatnak. A középső (B) vastagítás bel­sejében egy fölső végén lekerekített, nyelv­szerű (G) fémdarab van elrendezve, mely a (B) csődarab belsejében lévő (H) lemezrugó­hoz van erősítve, azon ezélból, hogy az (I csavar segélyével kívülről magassági irány­ban tetszőlegesen beállítható legyen. Az említett fémdarab vagy lemez fölött és a készüléket képező csődarabok egész hosz­szaságában a (J) fémpáleza vagy kifeszített sodrony vonul végig, mely az (A és C) cső­részeken szigetelő anyaggal van körülvéve. A cső mellső végénél a fokbeosztással el­látott (K) tárcsa és az egyik végén muta­tóval fölszerelt (L) forgattyú foglal helyet. Továbbá a készülékkel egy villanyos csen­gővel fölszerelt elektromos battéria áll kap­csolatban. Az egyik (4-gyel) jelölt vezetéki sodrony a (J) sodronyhoz vagy fémpálczá­hoz csatlakozik, míg a másik (5-tel) jelzett vezetéki sodrony a (G) fémrészhez vagy le­mezhez vezet, úgy hogy a szerint, a mint a (J és G) részek között kontaktus áll elő, illetőleg ezen kontaktus megszűnik, a villa­nyos csengő működik vagy pedig hallgat.

Next

/
Thumbnails
Contents