19014. lajstromszámú szabadalom • Nyéltartó söprőkhöz és más hasonló eszközökhöz

Megjelent I í)0(). évi augusztus lió 8-án. MAGY SZABADALMI ki a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19014. szám. XVIIl/a. OSZTÁLY. Nyéltartó söpró'khöz és más hasonló eszközökhöz. ECKARDT RICHÁRD KERESKEDŐ ÉS HARZ BERNÁT PÉK HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 26-ika Jelen találmány tárgya söprőkhöz, súroló­kefékhez és más hasonló eszközökhöz való nyéltartó, mely az eddig ismeretes s ha­sonló czélokra szolgáló készülékektől ahban különbözik, hogy ennél úgy a nyélnek a nyéltartóba való erősítése, mint a nyéltartó­nak a söprő, ill. súrolókefével való össze­kapcsolása igen könnyen, egyszerűen s rö­vid idő alatt történhetik. A mellékelt rajzlap ábráin a találmány­beli nyél tartó egy foganatosítása látható, hol az 1. ábra a nyéltartó hosszmetszete, alkal­mazása közben, míg a 2. ábra alkotó részeinek nézete. Ezen nyéltartó áll egy (a) hüvelyből, mely mindkét oldalának hosszában (b) hosszhasí­tékkal bír. Az (a) hüvely alsó (c) vége zárt henger alakjában van kiképezve és sajtolás vagy hasonló eljárás segélyével létrehozott csavarbordákkal bír, úgy hogy ezen alsó (c) résznek külső oldala csavarorsó, míg el­lenben belső oldala csavaranya gyanánt szerepel. A hüvelynek ezen (c) szakasz fö­lötti része gyöngén kúpos alakkal bír és legfölső (d) szakasza külső fölületén szin­tén csavarbordákkal van ellátva. Továbbá ezen nyéltartóhoz még az (e) zárógyűrű tartozik, mely kerék alakjában van kiképezve és középső, gyűrűalakú része az (a) hüvely (d) szakaszán lévő csavarbor­dáknak megfelelő csavaranyává van belső oldalán kiképezve. Ezen középső gyűrű­alakú (e) részhez (f) küllők és a külső (g) koszorú csatlakozik. A nyél megerősítése a következő módon történik: Miután (a) hüvelyt a söprő vagy súroló­kefe (h) fejének (i) furatába a csavarorsóvá kiképezett (o) rész segélyével becsavaroltuk, viszont a (k) söprőuyelet szintén forgatás által a (c) szakasz belső oldalán lévő csa­varanyába csavaroljuk be. Ezután az (e) zárógyűrűt a nyélen végigtolván, az (a) hü­velynek fölső, csavarbordákkal bíró (o) sza­kaszára csavaroljuk rá. Mennél lejebb csa­varoljuk a zárógyűrűt, annál erősebben hozzá­szoríttatik a hüvely fölső vége a kúpos alak folytán a söprőnyélhez, úgy hogy ha a zárógyűrűt már nem lehet tovább csava­rolni, a nyél teljesen rögzíttetik a hüvely­ben. Ha később használatközben a nyél meglódulna, úgy csakis a zárógyűrűt kell kissé lejebb csavarolni s ezáltal a nyél is­mét szilárdan rögzítve lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents