17984. lajstromszámú szabadalom • Szelep klozetek öblítőszekrénye számára

Megjelent 1 í)0(). évi május lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17984. szám. VIII/k. OSZTÁLY­Szelep closetek öblítő-szekrénye számára. VON HOSSTRUP JÁNOS KERESKEDŐ HAMBURGBAN. Pótszabadalom a 15874. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 május hó 16-ika. A jelen pótszabadalom tárgyát a 15,874. számú szabadalomban ösmertetett, bizonyos előbeömlést létesítő kamrának egy membrán­szelephez való alkalmazása képezi. A tömör szeleptest helyett egy membrán .alkalmazása által kényelmesebb és olcsóbb előállítás vá­lik lehetővé, míg a hatás teljesen ugyan­olyan, mint a törzsszabadalomban leírt tömör szeleptest alkalmazása esetén. Egy ilyen membrán-szelep egyik kiviteli alakja a mellékelt rajzban van bemutitva, és pedig: 1. ábra a megnyitott szelep hosszmetszete. 2. ábra az elzárt szelep hosszmetszete. 3. ábra annak keresztmetszete. Amint az 1. ábrából látható a (b) szelep­szekrény a belsejébe nyúló gyűrűalakú (f) vízkibocsátó-csővel egy darabból van elő­állítva és egy becsavarható üreges (e) fö­déllel elzárva. Egy oldalt elrendezett (c) toldat a víz bevezetésére szolgál és a sze­lepet a víztartállyal köti össze. E toldat, mint a 3. ábrából látható, csőrszerű (d) ki­bővüléssel torkollik a (b) szelepszekrénybe, ép ugy. mint a törzsszabadalomnál. Az (e) zárófödél a víz elzárását eszközlő (a) mem­bránt a (b) szelepszekrény megfelelő fölfek­vési gyűrűjére nyomja, de a szelepszekrény falához nem csatlakozik teljesen vízzáróan. Az (a) membrán esetleg egy kis (q) furattal van ellátva, hogy az (e) födél alá kevés vizet engedjen. Az (a) membrán közepén egy átfúrt (o) fémtányér var megerősítve, melyhez egy (p) hengeres nyúlvány csatla­kozik. Az (o) tányér furatán nagy játékkal (1) csap hatol át, mely alsó végén (m) test­tel van ellátva, mely utóbbiba a (g) nyúl­ványok és a (h) csap segélyével a (b) szelep­szekrényhez forgathatóan erősített (i) emeltyű nvulík. Az (I) csap (n) fejjel bír, mely al­kalmas tömítő-fölűlet létrehozására vagy alsó részén teknőalakúan ki van vájva, vagy pedig kúposán van alakítva, hogy a vala­mely alkalmas tömítő anyaggal födött (o) tányér fölületét kellően tömítse. A szelep működési módja most már ab­ban áll, hogy a szelep zárt állapotában az úszó (i) emeltyű segélyével (1) csapot lefelé húzza, úgy hogy ennek (n) feje az (o) tá­nyért fölületén tömítően elzárja, míg ez utóbbi a maga részéről (a) membránt a gyűrű alakú (f) vízkibocsátó részhez nyomja, úgy hogy a víz kifolyása el van zárva. Ha most a tartányban a vízszin és vele egyszersmind az úszó is sülyed, (i) emeltyű a (b) szelepszekrény belsejében fölemelkedik, (1) csapot és ennek (n) fejét megemeli, úgy hogy a (q) nyíláson át az (e) fedél belse­jébe jutott viz (1) csap körül lefolyhat. En­nek következtében az (e) födél alatt csekély

Next

/
Thumbnails
Contents