17981. lajstromszámú szabadalom • Gyújtószerkezet explóziós mótorokhoz

Megjelent 1900. évi május Iió 7-én. MAGY. p ^ KIR. SZABADALMI g^ff H I VATA L SZABADALMI LEÍRÁS 17981. szára. V/d/2. OSZTÁLY. Gyújtószerkezet exploziós-mótorokhoz. DAÍMLER-MOTOREN-GESELLSCHAFT CZÉG CANNSTATTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 11-ike. Oly explozió-mótoroknál,melyeknél a gyúj­tás elektromos áram segélyével történik, azon szikra, mely a hengerben komprimált gázkeverék meggyújtására szolgál, tudvale­vőleg oly módon hozatik létre, hogy a kom­pressziótérbe benyúló s egy kis dinamo-elek­tromos gépnek vezetékébe beiktatott kon­taktus-testeknek egymással való érintkezése gyorsan megszakíttatik. Mivel a dinamo-elektromos gépek által termelt indukczió-áram nem állandó, hanem nullától egy bizonyos pozitív maximumig emelkedik, aztán pedig egy bizonyos nega­tív maximumig sülyed, hogy erre ismét nulláig emelkedjék, következőleg azon eset­ben, ha a gyújtásnak az áramtermelő lengő vagy forgó mozgásának mindig ugyanazon szakaszában kell bekövetkeznie, azon czél­ból, hogy az áramnak lehető legnagyobb ereje legyen kihasználható, a kontaktusok érintkezésének megszakítását czélszerú akkor előidézni, a mikor a gerjesztő a legnagyobb sebességgel mozog. Ezen föltételeknek a jelen találmány sze­rint oly módon felelünk meg, hogy a ger­jesztőnek mozgatását és az árammegszakí­tást kényszennozgásúlag egy és ugyanazon közeg teljesíti, hol ezen közeg mozgatására a mótor üzeménél különben is szükséges vezértengely, ill. valamely közbeiktatott oly tengely szolgál, melynek fordulatszáma függ a mótor működésének sebességétől. A mellékelt rajzlap ábrája ily gyújtószer­kezetnek oldalnézetét mutatja be. (a) a ve­zértengely vagy más a gép által forgásba hozott tengely, mely (b) bütyöktárcsa és (d) emeltyű közvetítésével az indukáló gépnek a (c) mágnesek közé ágyazott s az ábrán nem látható, a (d) emeltyűvel ugyanazon tengelybe ékelt fegyverzetét lengő mozgásba hozza. (d) emeltyűhöz csukló közvetítésével (e) rúd csatlakozik, mely másik végénél egye­nes vonalban vezettetik és a beállítható (k) ütközővel van fölszerelve. A hengernek explozióterébe a mótor hü­velyétől szigetelt (g) peczek nyúlik be, mely (t) vezeték segélyével kapcsolatban áll a gerjesztővel; a másik kontaktus-részt az exploziótérben forgathatóan ágyazott (k) emeltyű képezi. Ez utóbbi áthatol az explo­ziótér falazatán, s külső végén egy másik (i) emeltyűvel van fölszerelve, melyet (1) rúgó állandóan (e) rúdnak említett beállít­ható (k) ütközőjéhez szorít. (a) vezértengely az ábrán megjelölt nyíl irányában forog és eközben (b) bütyöktár­csa segélyével (e) rudat (m) tekercsrúgó

Next

/
Thumbnails
Contents