17919. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági készülék ablaktisztogatáshoz

Megjelent 1000 évi május lió 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZAB A D A L MI LEI RA S 17919. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági készülék ablaktisztogatáshoz. EISENBART TÓDOR ASZTALOSMESTER LEMBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 novebmer hó 14-ike. Jelen találmánynak az a czélja, hogy sze­rencsétlenségeknek, a melyek tisztításnál, javításnál vagy hasonló egyéb, az ablak külső oldalán vagy fölső nyílásán eszköz­lendő munkák elvégzése alkalmával meg­történhetnek, eleje vétessék. A találmány tárgyát a mellékelt rajz áb­rázolja és pedig az 1. ábra függélyes metszetét, a 2. ábra előlnézetét tünteti föl. Egy-egy négyszögletes (a) gerendán egy­egy hasonlóan négyszögletes (b) gerenda az összefoglaló (c), illetve (c') kengyelben az (m) csavarok meglazítása után eltolható. Ezen gerendákat az (n) ablakkereszthez tá­masztjuk és addig toljuk szét, a míg az (a) gerendák az alsó ablakdeszkán, a (b) ge­rendák pedig fölül az ablakmélyedés falához érnek. A gerendák végei bőrrel vannak bevonva a fal és az ablakdeszka, kímélése czéljából, Minden (a) gerendától alul, ahhoz merőlegesen álló (d) vassín nyúl kifelé, a melyek az (a) gerendákra erősített (s) csuk­lók körül elforgathatok. A (d) sínek egy­mással (e) vasszalagok által vannak össze­kötve és e szerkezetre (f) deszkapadló van rakva. Az alsó (c) kengyeleken (p) csuklók vannak alkalmazva, a melyek körül két erős (1) vassín forgatható el és a két, (B)-nél összecsavarolt, a két (d) sínre merőleges (g) sínek által lesznek vízszintes helyzetükben megtartva. Az említett merőleges (g) sínek két, a (d) sínhez erősített (q) csuklóban for­gathatók el és két keresztben alkalmazott (r) rúd által vannak egymáshoz erősítve. Két oldhatóan alkalmazott (h) láncz, melyek egyrészt az (a) gerendákhoz, másrészt a (g) sínekhez vannak (t) sasszög segélyével erő­sítve, nagyon megszilárdítják a szerkezetet, épp úgy a két merevítő (i) vasszalag, melyek a (d) sínekhez erősített (s) csuklók körül foroghatnak és (u) csavarok által vannak az (a) gerendákhoz erősítve. A deszkapadló zaton még két haránthasíték van alkalmazva, a melyben két erős (k) vasláb csavaranya segélyével eltolható és a párkányzathoz támaszkodva, az egész szerkezet alátámasz­tására szolgálnak. Az ily módon képezett korláttal bíró szilárd híd kellő védelmet nyújt a munkás számára a leesés ellen. Hogy ezen berendezés könnyen legyen el­szállítható, mindenekelőtt (B)-nél és (u)-nál a csavarokat és a (h) láncz (t) sasszögét oldjuk. Ezután a két (g) sínt (q) csukló kö­rül forgatva összecsappantjuk, úgy hogy a deszkapadlózatra kerülnek. Ez utóbbi a rajta fekvő (g) sínekkel együtt, valamint a (p) csukló körül forgatható (1) sín kifelé lesz

Next

/
Thumbnails
Contents