17912. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műtrágyának ipari hulladékokból való előállítására

Megjelent 1900. évi április hó 30-án. MAGY. | \ KIR. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 17912. szám. X/h. OSZTÁLY. Eljárás műtrágyának ipari hulladékokból való előállítására. WENCK ALBERT KERESKEDŐ MAGDEBURGBAN. II. Pótszabadalom a 15577. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 november hó 20-ika. A jelen eljárás a 15577. számú szabada­lomban ismertetett és ipari hulladékokból, mint melassze-moslékból és városi hulladé­kokból száraz trágyapor előállítására szolgáló eljárás javítását czélozza. A törzsszabadalom szerint a magukban véve illékony nyers anyagok túlnyomókig marómész hozzáadásával alkalikusakká té­tetnek. hogy a nitrifikáló baktériumokat tar­tósan fölvegyék. Némely esetben azonban bekövetkezik ama körülmény, hogy maró­mész hozzáadása által a marómész fölöslege először is az esetleg jelen lévő ammóniák­vegyületeket fölbontja, úgy hogy a levegő­ben ammóniák távozik el és másodszor a je­len lévő vízben oldható foszforsavakat a Ca[H2 P04 ]2 + 2CaO = Ca3 (POJ2 -f 2H2 0 képlet szei'int trikalcziumfoszfáttá változta­tik át, a mely foszforsavas vegyület,. mint ismeretes, a mezőgazdaságra nézve igen kevés értékkel bíró trágyát képvisel. Hogy az ammóniák nitrogénvegyületeinek minden nitrogénveszteségét elkerüljük, a jelen javított eljárás szerint a marómészalkalmazása helyett a nyersanyagot ásványi savakkal sa­vanyítjuk. Ismeretes dolog, hogy az ásványi savak a nehezen oldható foszfátokra föl­bontólag hatnak és hogy azok a könnyen illó nitrogén illetőleg ammoniákvegyületeket lekötik. Mihelyt az illető termény, például a melassze-moslék, fakáliák stb. a könnyen folyó állapotból konczentráltabbá vitetett át, az ásványi savat hozzáadjuk. Hogy azonban a nitrifikáló baktériumok későbbi hozzáadása számára a szükséges alapot nyerjük, és a preparátumot száraz állapotba hozzuk, még szénsavas meszet is adunk hozzá közönsé­ges mészkő vagy krétapor ala kjában. A szén­savas mész leköti a fölösleges savat, a nit­rifikáló baktériumok számára a kellő talajt megteremti és megakadályozza a nitrogén­veszteségeket. Az eljárás egyes fázisai ter­mészetesen igen sokféle mechanikai úton vihetők ki. A kréta vagy mészkő őrlött ál­lapotban más alkalmas készülékek segélyé­vel keverhető a szükségesnek mutatkozó arányban a nyers termékhez, úgy hogy ez hosszas keverés után egy laza és száraz porrá változik át, miközben a fölösleges vi­zet részben a keletkező kalcziumszulfát illetőleg foszfát köti le. Esetleg czélszerű a preparátumot az utolsó hozzátapadó nedves­ségtől szárítókemenczében való szárítás által tökéletesen vízmentessé tenni. Egy különleges kiviteli módozat abban állana, hogy a sűrűvé tett tömeghez a kal­czium-karbonát mellett vagy helyett kalczium­szulfátot illetőleg foszfátot adunk.

Next

/
Thumbnails
Contents