17870. lajstromszámú szabadalom • Berendezés, váltakozó áramú gépek gerjesztésére

Megjeleni 1900. évi április hó 27-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17ÍV70. száiu. VII/«. OSZTÁLY. Berendezés váltakozó áramú gépek gerjesztéséve. SOCIÉTK ANONYME POUR LA TRANSMISSION DE LA FORCE FAR L'ÉLECTRICITÉ CZÉG PÁRISBAN. Pótszabadalom a 10964. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1893 október hó 10-ike. A jelen találmány tárgyát oly berende­zés képezi, melynél, hogy a gerjesztő gép a főgéppel egyenlő sebességgel forog és melynél a főgép meghatározott állásainak, a gerjesztő gép meghatározott állásai felel­nek meg: vagyis föltételezve, hogy a két gép egyenlő számú pólussal bír, közöttük oly kapcsolatnak kell fönnállania, hogy nem­csak tengelyeiknek fordulatszáma legyen másodperczenként megegyező, hanem a két gépnek kölcsönös állása is állandó legyen, bármilyen föltételek alatt működik is más­különben a berendezés. Azon esetben ha a gépek egyenlő számú pólussal bírnak, ily kapcsolatot igen egysze­rűen létesíthetünk azáltal, hogy mindkettőt ugyanazon tengelyre szereljük. Az előbl) említett föltételeket mindazon esetekben is kellene létesítenünk, melyekben a tógépnek csekélyebb számú pólusai van­nak és az nagy sebességgel forog. Czélszerüt­len lenne azt azonban alkalmazni, ha igen kis szögsebességgel forgó váltakozó áramú géppel van dolgunk, a mennyiben ekkor az ezen kis sebességgel forgó gerjesztő gépet munkaképességével arányban nem álló mé­retekben kellene foganatosítanunk. Hasonló kapcsolatot létesíthetünk két, különböző sarkszámú és különböző szögse­bességgel forgó gép között fogas áttételek közvetítésével; ezen megoldás azonban, mely a törzsszabadalomban van leírva, bi­zonyos hátrányokkal jár, ha az új gerjesztő gépet egy már meglevő és a fogási áttétel­szerkezetnek fölszerelésére be nem rende­zett főgéppel akarjuk akként összekapcsolni. Ennélfogva igen sok előnnyel járna, ha a főgép és gerjesztője között mindennemű mechanikus összeköttetést szükségtelenné te­hetnénk. A jelen találmány tárgyát már most oly berendezés képezi váltakozó áramú gépek gerjesztésére, mely minden mechanikus ösz­szeköttetést nélkülözhetővé tesz. A törzsszabadalom szerint a kefékről vett áramok által átjárt helytálló tekercselések oly mágnetizáló erőt fejlesztenek, mely min­den pillanatban egyenlő és ellenkező jelű azon mágnetizáló erőhöz képest, melyet a gerjesztő gépnek ugyanazon áramok által átjárt, a kollektor kontaktusai közé beigta­tott mozgó tekercselései fejlesztenek; más szavakkal tehát a keféből kiinduló egyen­áramok vagy kis váltakozásszámú váltakozó áramok a fegyverzetben semmi áramot nem gerjesztenek. Ezen föltétel csakis úgy elégíthető ki, ha a helytálló tekercselések tekerületszámai

Next

/
Thumbnails
Contents