17852. lajstromszámú szabadalom • Spirális alakú reakcziós turbinák csoportjába tartozó mótor expanzibilis fluidumok számára

Megjelent. 11)00. évi április lió 24-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 17852. szám. Vd/3. OSZTÁLY. Spirális alakú reakcziós turbinák csoportjába tartozó mótor expanzibilis fluidumok számára. CORNET FERENCZ KÁROLY MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát a reakcziós turbinák csoportjához tartozó gőzzel, nyomó levegővel vagy bármely más expanzibilis fluidummal hajtott mótor képezi. A találmány különösen az ezen motorok­nál alkalmazott reakcziós vezetékek spe­cziális elrendezésére vonatkozik, és főleg ezen vezetékek görbületének és szélső ha­rántszelvényeinek oly elrendezését czélozza, hogy a hajtó fluidumnak lehető legteljesebb expanzióját és a maximális hasznosítási fo­kot érjük el. A vezetékek harántmetszete természetesen tetszőleges alakú, pl. kör-, ellipszis- vagy sokszögalakú lehet. A mellékelt rajzok a jelen találmány tár­gyát néhány foganatosítási alakjában tün­teti föl. Az 1. és 2. ábrák a mótor egyik foganatosí­tási alakjának előlnézetét, ill. harántmetsze­tét tüntetik föl, a 3. és 4. ábrák szintén nézetben, illetve ha­rántmetszetben a nagyobb nyomásra beren­dezett motort egy másik foganatosítási alak­jában és oly mechanizmus mozgatására való alkalmazásában tüntetik föl, mely mecha­nizmusnak alternatív mozgást kell végezni; a 3. ós 4. ábrában föltüntetett mótor tehát váltakozó járású, az 5. ábra egy kompound motort, láttat, mely­be a fludium. miután az a mótor (a) sza­! kaszában részben expandált, expanzióját a (b) szakaszban fejezi be, a 6. ábra egy mótor oldalnézetét oly szer­kezet metszetével tünteti föl, mely egy czentrifugális regulátor segélyével a moto­rikus fluidum bevezetésének ellenőrzését teszi lehetővé, a 7. és 8. ábrák az 1. és 2. ábrában föltün­tetett motornak két végnézetét tüntetik föl. A mint azt már említettük, a jelen talál­mány tárgyát képező mótor reakcziós tur­binák csoportjába tartozik. A hajtó fluidum, a mint azt a (c) nyíl (2. ábra) mutatja, a csapágyakban forgó (e) tengely belsejében kiképezett (d) térbe hatol. A fluidum ezután az (e) tengelyből suga­rasan kiinduló (f) csatornába kerül. A (g) csövek (1. ábra) az egyes (f) csa­tornákat a hajlított (h) vezetékekkel kötik össze, melyeknek harántmetszete a tengely­hez legközelebb eső ponttól az attól leg­távolabb eső pontig folyton növekedik. Az 1. ábrában négy ily vezeték van föltüntetve. A hajtó fludium, melyet a (g) csövek ve­zetnek, a (h) vezetékbe áramlik és az (i) nyíllal jelölt irányban folyik ki. A (h) ve-

Next

/
Thumbnails
Contents