17842. lajstromszámú szabadalom • Fémlemezekből alkotott lendítő gyűrű

I Megjelent 1Í)00. évi április hó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17842. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Fémlemezekből alkotott lendítő gyűrű. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 14-ike. A lendítő gyűrűk előállítása, különösen ha nagy sebességekről és tömegekről van szó, az igen erősen növekedő czentrifugális erő miatt nagy nehézségekbe ütközik. Öntött vas az anyag aránylag csekéty szilárdsága miatt csak igen szűk határok között alkal­mazható, míg öntött aczél azért nem alkal­mazható, mivel nagy aczélöntvények előállí­tása különben is sok nehézséggel jár. Ezen nehézségeket elkerüljük, ha a len­dítő gyűrűket aczél vagy vaslemezből állít­juk elő, melyek tetemesen nagyobb szilárd­sággal bírnak, mint a legjobb öntött vasból készült lendítő gyűrűk és melyeket minden nehézség nélkül lehet előállítani. A fémle­mezeket több rétegben egymás mellett és körben akként rendezzük el, hogy a külon­bü.íő rétegekhez tartozó fémlemezeknek érintkezési helyei egymáshoz képest el van­nak tolva; ezen fémlemezek csavarok segé­lyével erősen egymásra vannak szorítva, úgy hogy azok egy folytonos lánczot ké­peznek. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező lendítő gyűrűnek egy foga­natosítási alakja vau bemutatva. Az 1. ábra a gyűrű fölső részének ha­rántmetszete. A 2. ábra oldalnézete. Az (a) fémlemezeken harántirányban a (b) csavarok hatolnak keresztül, melyeknek se­gélyével a fémlemezek egymáshoz és a külső (d) és (e) gyűrűhöz vannak erősítve. A külső (d e) gyűrűk a (c) csavarok segé­lyével vannak a (g) karokra erősítve. A tan­gencziális erők átvitele a (h) ékek segélyével történik. A lendítő gyűrűt a bemutatott foganato­sítási alakon kívül, melynél minden második réteg csatlakozási helyei fekszenek egymás fölött, még akként is foganatosíthatjuk, hogy minden harmadik, negyedik rétegnek érintke­zési helyei födik egymást; azonkívül a gyű­rűt akként is foganatosíthatjuk, hogy a fém­lemezeket összeeső érintkezési helyekkel bíró csoportokba egyesítjük, melyeknek érint­kezési helyei, a mellettük fekvő vagy a további csoportoknak érintkezési helyeihez képest el vannak tolva; lényeges itt csak az, hogy az egyes lemez vagy lemezcsoport rétegek egymással lánczszerűen legyenek egyesítve. Lehet továbbá a fémlemez-lánczot akként is elrendezni, hogy az nem képez folytonos kört, hanem több részre van föloszlatva, mely részeket ékekkel vagy más ismert összekötő elemekkel egyesítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents