17802. lajstromszámú szabadalom • Izzótestek Nernst-féle lámpák számára

Megjeleni 1ÍÍOO. évi április hó ll)-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17802. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Izzó testek Nernst-féle lámpák számára. ARNÓ RIKÁRD TANÁR MILANÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 14-ike. Többfázisú egybekapcsolt áramú, pl. bárom fázisú elektromos áram rendszer gya­korlatilag pontos szabályozásának előfölté­telét a megterhelés szimmetrikus elosztása képezi. Elektromotorokkal való megterhelés­nél ezen föltételnek a csévekapcsolás (nyi­tott csillagkapcsolás vagy zárt háromszög­kapcsolás) által felelünk meg. Ha a fogyasztó készülékeket izzó lámpák képezik, akkor az említett előföltétel teljesítése czéljából a többfázisú áramrendszert képező áramkörök mindegyikéből egyenlő erős áramot kell a lámpák táplálására fogyasztani. Ezen hátrányt Nernst-féle lámpák alkal­mazásánál az által kerülhetjük ki. hogy az izzó testeknek oly alakot adunk, mely nyitott vagy zárt összekapcsolásnak felel meg. Ha a Nernst-féle izzó testeket ekként ál­lítjuk elő és ha azokat három fázisú rend­szereknél három, több fázisú rendszereknél több sarkszorítóval látjuk el, akkor azoknak az elosztó hálózatba való bekapcsolásánál egyenletesen megterhelt rendszer fog kelet­kezni. Ezt pl. az által érhetjük el, hogy a Nernst­féle izzó testeket nem készítjük az eddig szokásos hengeralakban, hanem az éppen oly könnyen előállítható kisebb gyűrűk alakjában. Ezen esetben az említett gyűrűket, pl. három fázisú rendszereknél három egymás­hoz képest 120°-kal eltolt sarkszorítóval lát­juk el. mely esetben egy-egy sarkszorítónak a három fázisú rendszer egy-egy vezetékével való összekapcsolásánál minden egyéb gon­doskodás nélkül szimmetrikusan megterhelt rendszer fog előállani, még pedig a lámpák­nak a megvilágítandó területen való tetsző­leges, sőt egészen szabálytalan elrendezésé­nél is. A jelen találmány azon előnyt is nyújtja, hogy a lámpa és az elosztó vezeték között csak három összeköttetésre lesz szükség, míg három közönséges, nem lánczolatosan összekapcsolt izzó testnek három fázisú rend­szerbe való bekapcsolásánál hat összekötte­tést kell létesítenünk. Egy további előny abban áll, hogy a jelen találmány tárgyát képező izzó test a meg­világítandó helyiségben a fényt is szimmetri­kusan osztja el, a mi hengeralakú izzó testek­nél természetesen nem történik meg. Ezen okból a jelen találmány tárgyát képező izzó testet egyenáramnál és egy fázisú váltakozó áramnál is czélszerűen lehet alkalmazni, mely esetben azonban a gyűrűket csak két, diametriálisan szemközt elrendezett sark­szorítóval látjuk el.

Next

/
Thumbnails
Contents