17798. lajstromszámú szabadalom • Leforgatható csavarzár nyomás alatt álló edények számára

Megjelent 1900. évi április hó 19-én. magy. tó kir. szabadalmi ||s| hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 17798. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Leforgatható csavarzár nyomás alatt álló edények számára. preuzler ágost rézkovács és gőzkazángyáros osna­brückben. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát főkép nyomás alatt álló edényekhez való zár képezi, mely­nek lényeges ismertető jele, hogy a zárásra szolgáló csavarok hengeralakú fejjel bírnak, amely sarnirszerűen tokokba van ágyazva és hogy a födél semmiféle karimával nem bír, hanem e helyett egy a födélre szöge­cselt gyűrű van alkalmazva. Az edényfalra szintén egy gyűrű van erősítve. A födél a leforgatható csavarorsók és anyák segélyé­vel gyűrűjénél fogva szorosan az edény­falra erősített másik gyűrűre szoríttatik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező csavarzár van föltüntetve, és pedig: 1. ábra a leforgatható csavarorsó forog­hatóan ágyazott feje; 2. ábra egy kazánra és annak födelére alkalmazott leforgatható csavarzár metszete ; 3. ábra ennek nézete a 2. ábra bal vége felől nézve; 4. ábra a csavar fejének forgathatóan történő ágyazására szolgáló két részből álló tok nézete; 5. ábra e tok keresztmetszete; 6. ábra a 4. ábra jobb felének fölülnézete"; 7. ábra a 6. ábra (a—b) vonala mentén vett metszete. Amint látható, a zár két (A és B) gyűrű­ből áll, amelyek közül a (B) gyűrű a (D) edényfalra, míg a másik (A) gyűrű a (C) födélre van erősítve. Ezen (A és B) gyűrűk hasítékokkal vannak ellátva, a melyeken (E) csavarorsók vannak keresztül vezetve. Ezen csavarorsók egyik végükön egy T alakú (F) fejjel bírnak, amely egy (G) tokban forgat­hatóan van ágyazva. Ezen (F) fej vagy mint a rajzon, hengeralakú, vagy golyóalakú, ovális, vagy félköralakú lehet, természetesen ennek megfelelően változik a (G) tokok alakja is. A (C) zárófödélnek az (A) gyűrű­vel történő szilárd leszorítására egy az (E) csavarorsóra csavart különálló csavaranya szolgál. Az (A) gyűrű egy orrával szilárdan a (B) gyűrű szorul, amely e helyen tömítő­gyűrűvel van ellátva. A leírt szerkezet lehetővé teszi a csavar­orsóknak a gyűrűk hasítékaiból való kifor­gatását, mindaddig, ameddig ezt a (G) tokok oldalnyilása megengedi, mire a födél egy­szerűen leemelhető. SZABADALMI IGÉNY. Leforgatható csavarzár nyomás alatt álló edények számára, azáltal jellemezve, hogy a (D) edényfalra és a karima nél-

Next

/
Thumbnails
Contents